Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+ με τίτλο INCLUDED: Inclusive sexed through creative methods (INCLUDED: Συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσω δημιουργικών μεθόδων). Συντονιστής του Προγράμματος είναι η Merseyside Expanding Horizons Limited από την Αγγλία και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, η Associacio La Xixa Teatre από την Ισπανία, η Anziani  e Non Solo Societa Cooperativa Sociale από την Ιταλία, η In Touch από την Ολλανδία, η Social Policy Academy από την Ελλάδα και το Family and Childcare Center  από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Η υποστήριξη εφήβων μαθητών/τριων,  συμπεριλαμβανομένων εκείνων με νοητική αναπηρία, σε ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
  • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και του υποστηρικτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων,  ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις τρέχουσες πρακτικές στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
  • Η υποστήριξη των γονέων προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
  • Η ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Σκοπός του πρόγραμματος INCLUDED είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει:

1) ένα πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο βάσει των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού στη Μάθηση (Universal Design for learning).

(2) Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, ώστε να τους εφοδιάσει με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή του προγράμματος.

(3) Δράσεις που βασίζονται στη θεατρική αγωγή αξιοποιώντας τεχνικές του Θεάτρου των Καταπιεσμένων και την προσέγγιση του ολιστικού συμπεριληπτικού σχολείου.

(4) Προτάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίες θα προκύψουν μετά την πιλοτική εφαρμογή των παραδοτέων του Προγράμματος.

Στις δραστηριότητες του έργου και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του, θα εμπλακούν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές και η ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία ώστε να διασφαλιστεί η διεπιστημονική προσέγγιση και η επιτυχής υλοποίηση του έργου.