Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, όπως επίσης και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους (δικηγόροι κ.α.), καλούνται να διαβιβάζουν την σχετική Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας:

mail@attik.pde.sch.gr

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της Βεβαίωσης Φοίτησης παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις εξής οδηγίες:

  • Συμπληρώνετε την Αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες.
  • Συγκεντρώνετε και ελέγχετε τις Βεβαιώσεις Σπουδών σύμφωνα με την χωρίς διαφορές αναγραφή των εξελληνισμένων ονομάτων και τον αριθμό των σχολικών ετών επιτυχούς φοίτησης.
  • Προσθέτετε τη σελίδα του Ατομικού Διαβατηρίου με τα στοιχεία του προσώπου, την Ληξιαρχική Πράξη ή το Πιστοποιητικό Γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
  • Σε περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου προσθέτετε επίσης επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην άρτια αποστολή των εγγράφων και στην ποιότητα αναπαραγωγής τους, ώστε να είναι ευκρινώς αποτυπωμένα και ευανάγνωστα για διευκόλυνση στην περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τέλος για να σας αποσταλούν έγκαιρα οι Βεβαιώσεις στον τόπο διαμονής σας, παρακαλούμε να αναγράφετε με ακρίβεια την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

 

Οδηγίες της ΠΔΕ Αττικής για τη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής Ιθαγένειας

Εγκύκλιος Ιθαγένειας

Νόμος 4332/2015

ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ