Το Handbook της προσέγγισης “CONNECT” (“CONNECT” Approach” handbook) είναι ένα πνευματικό παραδοτέο που στοχεύει να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές που περιλαμβάνονται στην προσέγγιση “CONNECT” με εστίαση στην Ανεστραμμένη τάξη με σκοπό την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή. Περικλείει τα πρακτικά (proceedings) από θέματα που παρουσιάστηκαν στις πρόσφατες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, Δεκέμβριος 2022, στο πλαίσιο του προγράμματος “CONNECT” Erasmus+ KA2 (Learning Teaching Training Activities and European Multiplier Event), στρέφοντας την προσοχή των αναγνωστών στις κυριότερες ομιλίες. To handbook είναι διαθέσιμο εδώ.

The CONNECT Approach Handbook

Τhe “CONNECT Approach” Handbook is an intellectual outcome that aims at familiarising educators with up-to-date teaching practices included in the “CONNECT” approach (with a focus on Flipped Classroom) with a view to upskilling educators, aiming at equipping them to carry out the pilot. It encompasses the proceedings of the recent educational events held in Athens, December 2022, in the context of the “CONNECT” Erasmus+ KA2 programme (Learning Teaching Training Activities and European Multiplier Event) directing readers’ attention into the keynote speeches. The handbook is available here.