DRONES@STEAM: Fostering Digital Transformation in Vet Schools and Creating new job Prospects in the Labour Market

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2, με τίτλο: “Fostering Digital Transformation in Vet Schools and Creating new job Prospects in the Labour Market” (Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημιουργία νέων επαγγελματικών προοπτικών στην αγορά εργασίας), με ακρωνύμιο: “DRONES@STEAM” (KA220-VET-24E4B836), μια σύμπραξη διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων με διάρκεια 28 μήνες (1 Μαρτίου 2022-30 Ιουνίου 2024).

Υλικό

Gallery

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ Γεώργιος Κόσυβας


Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
University of Crete (UoC)
Διάρκεια:
1 Μαρτίου ’22 – 30 Ιουνίου ’24
(28 μήνες)

Το έργο έχει ως βασικό σκοπό να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευομένους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην επαγγελματική τους ανάπτυξη με την καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη στοχευμένου υλικού και τη δημιουργία εργαλείων και πόρων. Ταυτόχρονα, θα παράσχει ευκαιρίες για τη σύνδεση των εν λόγω σχολείων με την αγορά εργασίας και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχόλησης, οι οποίες θα βασίζονται σε συνέργειες και συνεργασίες με καταξιωμένους οργανισμούς.

Στόχοι

Το έργο DRONES@STEAM θα ​​υποστηρίξει εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς ΕΕΚ σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τα προφίλ τους με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη στοχευμένου υλικού, τη συλλογή εργαλείων και πόρους, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τη σύνδεση των σχολείων ΕΕΚ με την αγορά εργασίας βασιζόμενη σε συνέργειες και συνεργασίες με καθιερωμένους οργανισμούς.
Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη:
– Ενός ΕΤΟΙΜΟΥ-ΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ πλήρους ψηφιακού πακέτου για την εισαγωγή της τεχνολογίας των drones και των δεξιοτήτων STEAM στα σχολεία ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένου ενός στοχευμένου πλαισίου ικανοτήτων βάσει του οποίου η απόκτηση δεξιοτήτων των μαθητών θα παρακολουθείται, θα αξιολογείται και θα επικυρώνεται μέσω του οικοσυστήματος του Open Badges,
 -Μιας συλλογής ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τη μορφή ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ με πραγματικά παραδείγματα ξεπερνώντας τα όρια θεμάτων που προωθούν τις δεξιότητες STEAM και τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας των Drones.
 – Σχεδιασμός μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτές ΕΕΚ για ψηφιακή αναβάθμιση ή επανεκπαίδευση, προκειμένου να καταστούν ψηφιακά ικανοί και σίγουροι για την εισαγωγή τέτοιων δεξιοτήτων και τεχνολογιών στη σχολική εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο η ετοιμότητα και η ικανότητα των εκπαιδευτών θα αυξηθεί και θα είναι σε θέση να στραφούν αποτελεσματικά σε διαδικτυακή και ευέλικτη μικτή μάθηση.
– Κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την προετοιμασία των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών ΕΕΚ ώστε να εξοικειωθούν με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020 για τα Drones, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της ΕΕ (EASA), ο οποίος έχει προβλέψει την ανάγκη ρύθμισης της ταχέως αναπτυσσόμενης χρήσης drones σε όλους τους τομείς, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να ενημερώνονται για τη σωστή χρήση των drones και τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους, και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που το περιλαμβάνει.

Έργο της Παιδαγωγικής Ομάδας

Οι συμβαλλόμενοι ομονοούν κατ’ αρχάς σε μια ρεαλιστική χαρτογράφηση και ανάδειξη πρόσφορων πρακτικών, μέσω εστιασμένων συνεντεύξεων με τις ομάδες-στόχους, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις  μαθήτριες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συνακόλουθα συμφωνούν :
·         στην υποστήριξη της τεχνολογίας των DRONE στη διδασκαλία και τη μάθηση, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση σύγχρονων δεξιοτήτων και την απόκτηση  ψηφιακών ικανοτήτων  απαραίτητων  εφοδίων για τις νέες προκλήσεις στην  αγορά εργασίας,
·         στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή ενός ολοκληρωμένου DIY (Do it yourself- “κάνε το μόνος σου”) drone κιτ εργαλείων και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση,
·         στην εκπόνηση κατάλληλων επιμορφωτικών σχεδίων και στον σχεδιασμό μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καταστούν ψηφιακά έτοιμοι και ασφαλείς  για την εισαγωγή τέτοιων τεχνολογιών και δεξιοτήτων στη σχολική εκπαίδευση,
·         στην προετοιμασία ενός Οδηγού για τη χρήση της Τεχνολογίας DRONE και την ενδυνάμωση STEAM δεξιοτήτων στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτός ο οδηγός θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη χρήση των drones και τους κανόνες υγείας και ασφάλειας.
·         στη διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.

Εμπλεκόμενοι

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «DRONES@STEAM» αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και κυρίως των νέων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος του ψηφιακού αποκλεισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ειδικότερα, με την κατασκευή drone από τα ΕΠΑΛ της Αττικής προσβλέπουμε κυρίως στην αύξηση  της ελκυστικότητας στους τομείς STEM, στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ελπίζουμε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να βρουν την εμπειρία «DRONES@STEAM» ενδιαφέρουσα, δημιουργική, πλούσια σε κίνητρα και προοπτικές

Εταίροι

Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς: ECAM-EPMI (Γαλλία), Cyprus Computer Society (Κύπρος), Politeknika Ikastegia Txorierri S.COOP (Ισπανία), ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ελλάδα) και Emphasys-A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd ( Κύπρος).

Δελτία Τύπου

Νέα του DRONES@STEAM