Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε) είναι ένας οργανισμός έρευνας και τεχνολογίας που εστιάζει στην έρευνα και στην ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την ίδρυσή του το 1985, οι ερευνητικές ομάδες και τμήματα του Ι.Τ.Υ.Ε έχουν συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.