Η KMOP Skopje είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, η οποία έχει εγγραφεί ως τοπική ΜΚΟ και λειτουργεί αυτόνομα, με την εντολή να αξιοποιήσει το ιστορικό της προς όφελος των ευάλωτων ομάδων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νέων σε επίπεδο βάσης από μειονεκτούντες ως προς το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Στόχος μας είναι να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και να συμβάλουμε στην ανακούφιση διαφόρων ευπαθών ομάδων προσπαθώντας να σχεδιάσουμε καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα, κάνοντας τις τοπικές κοινωνίες πιο ανθεκτικές. Η ΚΜΟΠ Σκοπίων μέσω ολοκληρωμένης ανάλυσης, βιώσιμων δραστηριοτήτων έργων και άμεσης εμπλοκής της με τις τοπικές κοινωνίες καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων, που προκύπτουν από διάφορες συστηματικές ελλείψεις πολιτικής και επηρεάζουν καθημερινά άτομα από μειονεκτική βάση. Οι τομείς εξειδίκευσης του KMOP Skopje περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Κοινωνική Ένταξη μειονεκτούντων Ατόμων

• Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)

• Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών

• Συμμετοχή νέων

Η KMOP Skopje έχει εμπειρία στη συνεργασία με μειονεκτούσες και περιθωριοποιημένες ομάδες όπως η κοινότητα των Ρομά, μειονεκτούντες νέοι και νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, NEET, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άτομα με χαμηλή ειδίκευση και ανεργία. Επιπλέον, η KMOP Σκοπίων έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα μέσω των έργων της που σχετίζονται με τη συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες πράσινης οικονομίας, τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και την προώθηση της μη διάκρισης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Έχει υποστηρίξει περιθωριοποιημένους πληθυσμούς στη χώρα διευκολύνοντας την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και προωθώντας έτσι την κοινωνική τους ένταξη χρησιμοποιώντας την κοινωνική καθοδήγηση.