Τα προγράμματα που υλοποιούνται έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την ενσωμάτωση των προσφύγων μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών στην εκμάθηση νέων τεχνολογιών και ρομποτικής, την ενημέρωση των μαθητών για θέματα σεξουαλικής αγωγής και την ενίσχυση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με νέες τεχνολογίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

QuaMMELOT
ROBOGIRLS
CONNECT
INCLUDED


Qualification for Minor Migrants Education and Learning Open access – On line Teacher-training (QuaMMELOT)
(Προσόντα για την Εκπαίδευση των Ανηλίκων Μεταναστών και Ανοιχτή πρόσβαση σε επιμορφώσεις για Εκπαιδευτικούς)
Στόχος του QuaMMELOT είναι να προωθήσει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών προκειμένου να διευκολύνει τη σχολική ένταξη των μικρών μεταναστών, ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εγκατάλειψης του σχολείου και τα μειονεκτήματα στη μάθηση.


RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding
Το έργο RoboGirls επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα STEAM, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη ρομποτική και την κωδικοποίηση για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων. Επίσης, στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των κοριτσιών για συμμετοχή στις ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ψηφιακή εποχή.


Σκοπός του έργου CONNECT είναι να ενισχύσει τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν την ψηφιακή διαδικτυακή τεχνολογία ώστε να αναπτύξουν ψηφιακές παιδαγωγικές ικανότητες για διαδικτυακή εκπαίδευση.

INCLUDED: Inclusive sex-ed through creative methods
Βασικός σκοπός της εν λόγω σύμπραξης είναι η προαγωγή της γνώσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής λειτουργίας και η καλλιέργεια συναφών δεξιοτήτων, θετικών στάσεων και αξιών στους μαθητές του συμπεριληπτικού σχολείου και εν γένει της σχολικής κοινότητας. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες.