ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/09/2021 Erasmus+ ROBOGIRLS   “Ενδυνάμωση της συμμετοχής των κοριτσιών  στις επιστήμες STEAM μέσω της ρομποτικής και της συγγραφής κώδικα”.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ ROBOGIRLS στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιστήμες STEAM στο σχολείο και στη μεγιστοποίηση της θετικής στάσης κοριτσιών και αγοριών στις Επιστήμες αυτές.

Η προσέγγιση STEAM χρησιμοποιεί τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά ως μέσα καθοδήγησης της διερεύνησης, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης των μαθητών. Η προσέγγιση STEAM προωθεί τη βιωματική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία με βάση τη δημιουργικότητα και τον αναστοχασμό. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων RoboGirls ολοκληρώθηκε από τη σύμπραξη, με υπεύθυνο  εταίρο την  ΠΔΕ Αττικής, ένας Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εκπαιδευτικούς / Comprehensive Guide for Educators.

Ο Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εκπαιδευτικούς – στις γλώσσες των εταίρων και στην αγγλική -περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις επιστήμες STEAM και για τις προκλήσεις που αφορούν την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Μέρος 1). Περιγράφει τη συνεργατική παιδαγωγική διαδικασία  που βασίζεται στη διερεύνηση  και τη δημιουργία «ουδέτερων» ως προς το φύλο μαθησιακών περιβαλλόντων (Μέρος 2). Περιλαμβάνει επίσης ένα Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό στην τάξη (Μέρος 3).

Βασιζόμαστε σε έξι στάδια προσέγγισης STEAM, χρησιμοποιώντας τεχνoλογικά εργαλεία για την επίλυση μιας ερώτησης ή ενός προβλήματος. 

  1. Επικέντρωση σε μια βασική ερώτηση ή ένα πρόβλημα για επίλυση, τα οποία σχετίζονται με τις επιστήμες STEAM.

2. Αναζήτηση στοιχείων που συμβάλλουν στο πρόβλημα/ερώτηση, συσχετίζονται με άλλες επιστήμες ή συνδέονται με την υπάρχουσα γνώση και τις δεξιότητες των μαθητών. 

3. Ανακάλυψη που συνδυάζεται με την ενεργητική έρευνα και τη στοχευμένη διδασκαλία. Οι μαθητές διερευνούν τις υπάρχουσες λύσεις, καθώς και τι ΔΕΝ ισχύει με βάση τις λύσεις αυτές. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει τις γνώσεις και δεξιότητες που θεωρεί ότι αποτελούν «κενά» για τους μαθητές.

4. Εφαρμογή. Οι μαθητές έχουν μπει στην ουσία του προβλήματος, έχουν αναλύσει τις υπάρχουσες λύσεις και αρχίζουν να δημιουργούν τη δική τους λύση ή σύνθεση στο πρόβλημα. Χρησιμοποιούν τις δεξιότητες, τις διαδικασίες και τις γνώσεις που διδάχθηκαν στο στάδιο της ανακάλυψης και τις θέτουν σε λειτουργία.

5. Παρουσίαση. Οι εργασίες παρουσιάζονται για σχολιασμό και αποτελούν τρόπο ατομικής σκέψης κάθε μαθητή γύρω από την ερώτηση/πρόβλημα. Οι μαθητές μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο».

6. Ανατροφοδότηση. Οι μαθητές προβληματίζονται με βάση το σχολιασμό των άλλων, αναθεωρούν τις εργασίες τους και προτείνουν μια ακόμη καλύτερη λύση.                  

Στο πλαίσιο του παραδοτέου 2, έχουμε αναπτύξει το εγχειρίδιο Ενεργητική μεθοδολογία με βάση τη διάσταση του φύλου / Active methodologies with gender perspective και βρισκόμαστε στην επεξεργασία και τον εμπλουτισμό της Εργαλειοθήκης  STEAM με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2021. Τα τεχνολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Motion Raspberry Pi, Botley, the coding Robot, Makey Makey, Sonic Pi, Bee-bot, Blockly &  Pencil code, Codey Rocky, mBot, Thymio Robot, LEGO® Education SPIKE™ Prime, Lego Education BricQ, LEGO Art Machines Toolkit, LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set, Arduino,3D printing, Codeweek website of the EU, mBot robot, Micro:bit, 21.Scratch καθώς και αναλογικά εργαλεία.

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών στις επιστήμες STEAM θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση Εργαστηρίων, Σχεδίων μαθημάτων και Θεματικών Ημερών, μέσα στα οποία θα ενταχθούν οι δραστηριότητες STEAM. Tα Εργαστήρια θα δώσουν έμφαση στην ανταλλαγή ιδεών και στην επίδειξη και εφαρμογή τεχνικών και δεξιοτήτων, στα οποία μπορούν να συμμετέχει όλο το σχολείο ή περισσότερες των μία τάξεων. Tα Σενάρια είναι δομημένα σχέδια μαθημάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη και περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα παραδοτέα. Οι Θεματικές Ημέρες στο σχολείο θα επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα με ελεύθερη συμμετοχή όλων των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα εφαρμοστεί πιλοτικά, κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Ιανουαρίου 2022, σε 5 σχολικές μονάδες ανά χώρα-εταίρο με ισάριθμους εκπαιδευτικούς και 200 μαθητές. Το πρόγραμμα προβλέπει αποτίμηση της εμπειρίας εκπαιδευτικών και μαθητών για την αποτελεσματικότητα των δράσεων και του υλικού, με μορφή συστάσεων και προτάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη φάση.

Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-HR01-KA201-077760].