Χρήστης 1

Χρήστης 1

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Προσκαλεί

 

Τους εν ενεργεία διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη

διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν 4763/2020/2021 (Α’ 254), όπως ισχύει. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην

πρόσκληση ορίζονται στην με αρ. πρωτ.138797/Κ5/2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και

διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία

και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία» (Β’ 5253), όπως

τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 16037/Κ5/2023 Υπουργική Απόφαση (Β’ 735) και ισχύει.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
 • ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023.pdf
 • Τελικός Αξιολογικός Πίνακας (1)
Ανάρτηση τελικών πινάκων επιλογής των Διευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης, σύμφωνα με
 
την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)
 
 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ, τροποποιήθηκε στις 28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) και ισχύει

Οι δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων για τα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους γίνονται ηλεκτρονικά
 
μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων αποκλειστικά στις 10 -11 Απριλίου 2023 (από ώρα 00:01 Μ. Δευτέρα έως Μ. Τρίτη 
 
ώρα 23:59).
 
Σε περίπτωση μη δήλωσης προτίμησης, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα.

Δήλωση προτίμησης μπορούν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, και υποψήφιοι που
εντάσσονται στον τελικό πίνακα επιλογής και έχουν οριστεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, παρά την
τοποθέτηση τους σε θέση Συμβούλου. Με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής τους ως Διευθυντές
σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αυτοδίκαια παραιτούνται από τη θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης σύμφωνα με
την παρ. 1 του αρθ.42 του ν.4823/2021.
 
Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.42 του ν. 4823/2021 με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής υποψήφιου/ας σε
θέση Διευθυντή στο Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους, διαγράφονται από τον πίνακα επιλογής των
υπόλοιπων σχολείων και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους
της εκπαίδευσης που κατέχουν.
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕ
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 • ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΕ  Α ΑΘΗΝΑΣ_   ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ  Β  ΑΘΗΝΑΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ _ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ  Δ  ΑΘΗΝΑΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2023
 • ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 • ΠΕ  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_ ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων


καλεί


Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ)

σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 06/04/2023 έως και 18/04/2023.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ.pdf

 

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων


Καλεί


α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή

αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 να υποβάλουν αίτηση από 06/04/2023 μέχρι και 18/04/2023.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • Εγκύκλιος ΕΕΠΕΒΠ Αποσπάσεις φορείς Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4 (4).pdf
 • ΑΙΤΗΣΗ (φορείς )

 

Πρόσκληση εκπ/κων Π.Ε. και Δ.Ε. για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • Πρόσκληση εκπ/κων Π.Ε. και Δ.Ε. για αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ.pdf
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως ε) της παρ. 5, των υποψηφίων
 
Διευθυντών/τριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), κατόπιν εξέτασης ενστάσεων των υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας. 
 
Ορίζεται ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων θα λάβουν χώρα στο κτίριο του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στο Ισόγειο, Αίθουσα 0043, σύμφωνα με το συνημμένο
 
πρόγραμμα συνεντεύξεων. 
 
Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέρχονται 20’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης προσκομίζοντας ενώπιον του Συμβουλίου Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 
 Σημειώνεται ότι ,σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αρ. 128677/Θ2/19-10-2022 (Β’ 5464) Υ.Α., εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, η συνέντευξη μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με
 
ευθύνη του Ε.Σ.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως και τεκμηριωμένα προς το Ε.Σ.Ε.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., από 18/03/2023 μέχρι και
 
20/03/2023 και ώρα 23:59, τη διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως, δηλώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης. 
 
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της συνέντευξης εξ αποστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή
 
(με λειτουργικό σύστημα Android και iOS), όπου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Zoom Client for Meetings.
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 • Αναμορφωμενος_Προσωρινός_1_Αξιολογικός_Πίνακας
 • Πρόγραμμα συνεντεύξεων