Οργανόγραμμα ΠΔΕ

Το Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για:
α) τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κ.Ε.Σ.Υ.,
β) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του προϋπολογισμού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την σύνταξη του απολογισμού της,
γ) την έκδοση των πράξεων μετακίνησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) τη σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
ε) την προώθηση των οικονομικών θεμάτων που αφορούν τις πάσης φύσεως εξετάσεις και τους διαγωνισμούς που διεξάγονται εντός της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στ) τον προγραμματισμό, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση,την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων
αα) των τεχνικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν
ββ) των υπηρεσιών για την καθαριότητα, τη φύλαξη, την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και οι υπαγόμενες σε αυτήν υπηρεσίες,
ζ) τον ετήσιο προγραμματισμό για τα υπό προμήθεια είδη απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων της,
η) τις προμήθειες των πάσης φύσεως αγαθών σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη κείμενη νομοθεσία,
θ) τη συγκρότηση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
ι) τη μέριμνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
η) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και μέσων,
ια) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών και των Συμβουλίων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα οικονομικής φύσεως θέματα,
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης και την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
ιγ) τη συγκέντρωση και υποβολή για εκκαθάριση των πάσης φύσεως σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και την παρακολούθηση των δαπανών που διενεργούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη του Τμήματος: ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ, κλάδου ΤΕ1-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΙΔΑΧ