Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού

(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π)

Τακτικά Μέλη

α) ΜΠΑΛΙΩΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής,  Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, ως Πρόεδρος,

β) ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως τακτικό μέλος,

γ) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊστάμενος της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α' Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως τακτικό μέλος,

δ) ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων,

ε) ΒΟΛΥΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων,

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων (δ) & (ε) μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (στ) & (ζ).

στ) ΡΙΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,

ζ) ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει την 31-12-2020.

Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ορίζεται η ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής.

Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα)

α) ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μόνιμος υπάλληλος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Θρησκευτικής Διοίκησης ΥΠ.Π.Ε.Θ,

β) ΜΠΟΥΝΙΑ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ, μόνιμη υπάλληλος, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

γ) ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντονισμού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

δ) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας,

ε) Δεν υπάρχει.

στ) ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ, υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας

ζ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δ' Αθήνας

Γραμματείς

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με αναπληρώτρια την ΓΛΑΣΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της ΠΔΕ Αττικής.

 

Σχετικοί ΑΔΑ: ΩΗ4Σ4653ΠΣ-1ΨΔ,

ΑΔΑ: 7ΓΣΩ4653ΠΣ-ΡΟ3 (τροποποιητική),

ΑΔΑ: Ψ6Β54653ΠΣ-ΓΥ2 (τροποποιητική)

ΑΔΑ: ΩΝΤΧ4653ΠΣ-0ΤΕ (τροποποιητική)

ΑΔΑ: Ω2ΖΙ46ΜΤΛΗ-Λ6Χ (τροποποιητική)

Attachments:
Download this file (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ_7ΓΣΩ4653ΠΣ-ΡΟ3.pdf)ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ[ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ]802 kB
Download this file (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ_Ψ6Β54653ΠΣ-ΓΥ2.pdf)ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ[ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ]748 kB
Download this file (ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ_ΩΝΤΧ4653ΠΣ-0ΤΕ.pdf)ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ[ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ]748 kB
Download this file (ΠΥΣΔΙΠ.doc)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003 ΦΕΚ1 /3-1-03 [ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003 ΦΕΚ1 /3-1-03 ]184 kB
Download this file (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ_ΩΗ4Σ4653ΠΣ-1ΨΔ.pdf)ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ[ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ]803 kB
Download this file (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΣΔΙΠ]263 kB