Το Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδιο για:
α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων και τη μηχανοργάνωση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου των επιμέρους τμημάτων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) τη δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων,
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστότοπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού,
ε) την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στ) την ψηφιοποίηση διαδικασιών και την συμβολή στον αποτελεσματικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό μέσω διαγραμματικής καταγραφής και ανασχεδιασμού διαδικασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητάς τους,
ζ) τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων,
η) την εκπόνηση των προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών,
θ) την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊστάμενος του τμήματος: ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, κλάδου ΠΕ1- ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΙΔΑΧ