Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
α) τη νομική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μονομελών και συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτήν σε θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων,
β) τη νομική υποστήριξη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου,
γ) τη σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων απόψεων της διοίκησης στα αρμόδια δικαστήρια και σε ανεξάρτητες αρχές,
δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.