Ανάρτηση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Ι ανά σχολική μονάδα σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30/ΔΕΠΠΣ/14.2.2024 Πρόσκληση για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η) όπως ανακοινοποιήθηκε στο…
Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού Πίνακα Ι ανά σχολική μονάδα σύμφωνα με την υπό στοιχεία 30/ΔΕΠΠΣ/14.2.2024 Πρόσκληση για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η) όπως ανακοινοποιήθηκε στο…
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 141/Δ.Ε.Π.Π.Σ/29-11-2023 (ΑΔΑ:6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 141/Δ.Ε.Π.Π.Σ/29-11-2023 (ΑΔΑ:6ΥΛΔ46ΝΚΠΔ-0ΣΔ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανάρτηση τελικού πίνακα δεκτών υποψήφιων μετά τις ενστάσεις για πλήρωση με επιλογή των θέσεων προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων, προϊσταμένων πειραματικών δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών προτύπων και πειραματικών σχολείων σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 70/δ.ε.π.π.ς/5-10-2023 (αδα: ωνς446νκπδ-ω2φ) και 72/δ.ε.π.π.ς/5-10-2023 (αδα: 909θ46νκπδ-νωχ) προσκλήσεις εκδήλωσης…
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της…
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 70/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΣ446ΝΚΠΔ-Ω2Φ) ΚΑΙ 72/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5-10-2023 (ΑΔΑ: 909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ