Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των διοικητικών υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Κ.Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
β) τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων που λειτουργούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.,Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π., Π.Υ.Σ.Ε.),
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,
δ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τη διοικητική συνδρομή για τη συγκρότηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων,
στ) την προώθηση των διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εκλογή και ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
ζ) την παροχή των προβλεπόμενων διευκολύνσεων στους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια,
η) την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών και των σχολικών μονάδων και των Κ.Ε.Σ.Υ. που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό,
θ) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ι) την τήρηση του προσωπικού μητρώου του διοικητικού προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ια) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και τη σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ιβ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής των υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές,
ιγ) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης (Συντονιστές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης),
ιδ) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
ιε) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης του πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ιστ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
ιζ) τη λειτουργία της γραμματείας του Περιφερειακού Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ιη) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στα Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,
ιθ) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη με την έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
κ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
κα) την έκδοση των διοικητικών πράξεων ορισμού αναπληρωτών των προϊσταμένων των τμημάτων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
κβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη του τμήματος: ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, κλάδου ΠΕ1-ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΙΔΑΧ