Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, το χρώμα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός ατόμου, το οποίο οφείλει  να σέβεται και να προστατεύει κάθε πολιτισμένο και δημοκρατικό κράτος. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και πολύ περισσότερο, κάθε παιδί που αιτείται άσυλο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων αποτελεί βασικό καθήκον, υποχρέωση και πολιτική απόφαση της ελληνικής πολιτείας. Ο μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των παιδιών προσφύγων που βρίσκεται στη χώρα μας δημιούργησε την ανάγκη για τη μέριμνα της εκπαίδευσής τους.

Στόχος της εκπαίδευσης των προσφυγοπαίδων

Προτεραιότητα έχει επίτευξη αισθήματος ασφάλειας και αποδοχής, η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο θεσμό του σχολείου και έπεται η επίτευξη γνωστικών στόχων και οι επιδόσεις στα μαθήματα.

Ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους προσφυγικούς πληθυσμούς και τις σχολικές δομές λειτουργούν οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαίδευσης  Προσφύγων.

Τα καθήκοντα των ΣΕΠ καθορίστηκαν αρχικά με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3049/τ Β’ /23-09-2016) και αργότερα με το Άρθρο 77 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Τ.Α’ /12-6-2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Τ.Α΄/3-8-2018).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ.1 της υπ. αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985/τ.Β’/30-8-2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διαμονής των προσφύγων, στους ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται Κέντρα ή και Δομές Φιλοξενίας.

«Δομές Φιλοξενίας», σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1 της ανωτέρω ΚΥΑ, νοείται κάθε είδους κατάλυμα που χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών. Υπό αυτό το πρίσμα,  σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατοικεί ικανός αριθμός προσφύγων, ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής ΣΕΠ αστικού ιστού.

Το έργο των Σ.Ε.Π. αφορά τους εξής τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

α) Συμβουλευτικός - εκπαιδευτικός τομέας.

β) Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας.

Κέντρα / Δομές Φιλοξενίας στην Περιφέρεια Αττικής:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1 ΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
2 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ
3 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ   ΤΑΜΑΡΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
5 ΤΣΙΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
7 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
12 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ
15 ΜΠΑΛΙΑΜΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΜΑΛΑΚΑΣΑ
17 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΜΑΛΑΚΑΣΑ
18 ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  KYT  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμορφωτικό υλικό για ΣΕΠ  από Συναντήσεις Εργασίας με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής:

 

Μαρία Βουλγαρίδου

πρώην Συντονίστρια  Εκπαίδευσης Προσφύγων - Σχιστό.

Τρίτη 26-10-2021, ώρες 10:30π.μ-12:30μ.μ

 

Γιάννης Θεμελής
Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Β΄ Αθήνας.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, ώρες 10:00 π.μ-12:30 μ.μ

Τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα του ΥΠΑΙΘ για την ένταξη προσφυγοπαίδων στο Εκπαιδευτικό Σύστημα