Σχολικό έτος  2019-2020

Ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

 

Α) ΔΥΕΠ

 

Β) Τάξεις Υποδοχής  Ι και ΙΙ ( Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π – Π/θμια Εκπ/ση.

Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5045765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». (ΑΔΑ: Ω5Χ446ΜΤΛΗ-6ΨΥ) (ΑΔΑ: ΩΥ0Ε4653ΠΣ-ΓΡΛ)

 

Γ) Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ  Ζ.Ε.Π.- Δ/θμια Εκπ/ση.