Το Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για:
α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας,
β) την οργάνωση, διεξαγωγή και τον συντονισμό κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,
γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,
δ) τις μεταβολές σχολικών μονάδων,
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
ζ) την επικοινωνία και τις σχέσεις με τον τύπο,
η) τη λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών,
θ) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ι) την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας,
ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη του Τμήματος: ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού