Ανάρτηση τελικού πίνακα δεκτών υποψήφιων μετά τις ενστάσεις για πλήρωση με επιλογή των θέσεων προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων, προϊσταμένων πειραματικών δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών προτύπων και πειραματικών σχολείων σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 70/δ.ε.π.π.ς/5-10-2023 (αδα: ωνς446νκπδ-ω2φ) και 72/δ.ε.π.π.ς/5-10-2023 (αδα: 909θ46νκπδ-νωχ) προσκλήσεις εκδήλωσης…
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της…
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 70/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5-10-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΣ446ΝΚΠΔ-Ω2Φ) ΚΑΙ 72/Δ.Ε.Π.Π.Σ/5-10-2023 (ΑΔΑ: 909Θ46ΝΚΠΔ-ΝΩΧ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 2023-2024 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18+ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 18 ΑΝΩ 2023-2024 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_2023-2024
Καλούμε Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών - Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό), οι οποίοι/οποίες επιθυμούν να αποσπαστούν από ημερομηνία ανάληψης έως και 31-08-2026 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής…