ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2023
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σας ανακοινώνουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη πλήρωση θέσεων Συντονιστών ΠΔΕ για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, γίνονται δεκτοί.
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογήΣυντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» Σε συνέχεια της με αρ πρωτ 41362/Κ5/07.04.2023 πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε.…
Έχοντας υπόψη:τις διατάξεις:Α.1. του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση…