Χρήστης 1

Χρήστης 1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ν.4823/2021

 

Οι υποψήφιοι/ες  που δεν περιλήφθηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους.

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

 

 

ΣΥΝΗΜΕΝΑ:

 •  Εγκεκριμένες_ΕΣ (1)
 • Απορριπτέες_Ε Σ (1)

Ανάρτηση Τελικών Πινάκων δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων μετά τις ενστάσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

«Σας ενημερώνουμε ότι οι Τελικοί/αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022

(ΑΔΑ:ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

(όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022) θα αναρτηθούν τη  Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου μετά τις 12:00 μ.μ.»

 

 

Ανάρτηση Πινάκων δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ)

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022

 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών


Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων


Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αττικής.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ
 • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ(1)
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 12:34

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ 12-12-2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟ 14-12-2022 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 20-12-2022 ΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝ., ΤΣΟΧΑ 15-17 Τ.Κ. 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΞΕΝΙΑΣ 24, 11528 ΑΘΗΝΑ

(ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ).

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Π.ΕΠΑ.Λ.)

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης».


2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).


3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».


4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο
των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.


5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».


8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022, ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π Υ.Α. «Τοποθέτηση
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των
Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».


10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.


11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.


12. Την 20137/27-10-2022 ΑΔΑ: Ψ1ΔΘ49ΜΤΛΗ-6ΓΥ Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.


13. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Συγκροτούμε τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ ΑΝΑT. ΑΤΤ. 6-12-2022
 • ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 6-12-2022
 • ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 6-12-2022
 • ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6-12-2022
 • ΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6-12-2022
 • ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 6-12-2022

 

ΑΘΗΝΑ, 05-12-2022

 

Προσωρινός Πίνακας αιτουμένων μελών ΕΕΠ για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΑΣΥ – ΣΔΕΥ για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί προσωρινός πίνακας με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων μελών Ε.Ε.Π., καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση των αιτούντων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023».

 

Τα ανωτέρω μέλη Ε.Ε.Π. έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης στο κεντρικό e-mail της υπηρεσίας μας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) από 05-12-2022, ημέρα Δευτέρα, έως και 09-12-2022, ημέρα Παρασκευή.

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • 006_ΕΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό Προέδρου και αναπληρωτή του


Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας καθώς και αναπληρωτή του


Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας.

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΑΙΤΗΣΗ τοπικό συμβούλιο επιλογής
 • ΔΕ Δ ΔΕ Β ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ