Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022 15:21

Συγκρότηση Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γράφτηκε από τον

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης».


2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45, τ.Α΄/9-3-1999).


3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/12-9-2000 τ. Α΄) και τη σχετική
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.13/1088/ΟΙΚ. 29146/28-12-2000 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με «τη συμμετοχή και των δύο φύλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια, Διοικητικά Συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα διοίκησης».


4. Την υπ’ αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε υπηρεσιακό Συμβούλιο
των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων.


5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 /τ.Α΄/3-8-2021).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ. Α΄/30-7-2022).
7. Την αρ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».


8. Την αρ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18/7/2022, ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π Υ.Α. «Τοποθέτηση
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».


9. Το με αριθμό Φ.350/98/122749/Ε3/6-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «Συγκρότηση των
Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».


10. Την 18229/10 10 2022, ΑΔΑ: Ψ89Ζ46ΜΤΛΗ-7Υ1 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.


11. Την 18230/10-10-2022 ΑΔΑ: 61ΒΨ46ΜΤΛΗ-ΝΓ8 Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.


12. Την 20137/27-10-2022 ΑΔΑ: Ψ1ΔΘ49ΜΤΛΗ-6ΓΥ Πρόσκληση της Περιφερειακής Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής.


13. Τις αιτήσεις και τα υπηρεσιακά σημειώματα των εκπαιδευτικών, όπως διαβιβάστηκαν από
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Συγκροτούμε τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • ΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ ΑΝΑT. ΑΤΤ. 6-12-2022
 • ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤ. 6-12-2022
 • ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 6-12-2022
 • ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6-12-2022
 • ΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 6-12-2022
 • ΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 6-12-2022
 • ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 6-12-2022

 

Διαβάστηκε 901 φορές