Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 12:40

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Αττικής

Γράφτηκε από τον

Προσκαλούμε

 


Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων ΠΕ Α΄ Αθήνας, ΠΕ
Δ΄ Αθήνας ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΔΕ Γ΄ Αθήνας, ΔΕ Δ΄ Αθήνας, ΔΕ Δυτικής Αττικής, και ΔΕ Πειραιά, οι οποίοι
υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχουν εικοσιπενταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Τοπικού
Συμβουλίου Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, απότο οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία και η επιστημονική και παιδαγωγική τους
κατάρτιση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έως και την Τετάρτη 2-11-2022.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην
οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο συνολικός πραγματικός χρόνος
εκπαιδευτικής υπηρεσίας και ο συνολικός χρόνος σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 2η -11-2022.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούμε να μας αποστείλουν ηλεκτρονικά τις υποβληθείσες αιτήσεις
καθώς και τις βεβαιώσεις έως και τις 4-11-2022.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΣΕΕ 2η ΦΑΣΗ(1)
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Διαβάστηκε 309 φορές