Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 12:20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις: Α.

  1. του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει
  2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α' 254)
  1. της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
  2. την υπ’ αριθμ. ΦΒ7/121875/Κ3/1-10-2021 (Β’4531) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»,
  3. την υπ’ αριθμ. 119730/1-10-2021 (Β΄4531) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα

«Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας»,

  1. την υπ’ αριθμ. 144546/Κ5/17-11-2021 (Β΄5342) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2021 - 2022», όπως αυτή ισχύει
  2. την υπ’ αρ. 92125/18-08-2021 πρόσκληση, με Κωδικό: ΕΔΒΜ176 (ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ-ΟΡΒ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», 8 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»», με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)»,
  3. τις προσφερόμενες θέσεις των φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που έχουν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας

Β. την υπ΄ αριθμ. Φ34.1/17291/3-11-2021 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας – Περιόδου 2021-2022, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΤΤΙΚΗΣ,

Γ. τους οριστικούς Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως αναρτήθηκαν στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. υποδοχής αιτήσεων,

Δ. τις αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι,

Ε. τη γνώμη των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και της εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων των ΕΠΑ.Λ. στα οποία είχαν κληθεί οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και

ΣΤ. την ανάγκη κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων αιτήσεων υποψηφίων με τη μεταφορά επιλαχόντων υποψηφίων κατόπιν συναίνεσής τους σε ΕΠΑ.Λ. στα οποία είχαν προκηρυχθεί οι ίδιες ειδικότητες, αλλά δεν υπήρχε κάλυψη των προσφερομένων θέσεων μαθητείας,

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ αποφασίζει

τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ καθώς α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας, β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας και δ) έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» με βάση την κατηγορία μοριοδότησης των ΕΠΑ.Λ.


Για τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων, που ενδεχομένως να εγκριθούν από τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi2/mathiteia/dimosieyseis-mathiteias), από τη Παρασκευή 21/1/2022.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη μαθητείας», περιόδου 2021-2022 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας άμεσα, κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ.

Κατά την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων οι μαθητευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο (microdata) βάσει προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σύμβασης Μαθητείας.

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2144068445, τη Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2103213697 , τη Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2103576034 , τη Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2106015475 , τη Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2144040223 , τη Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ στο τηλέφωνο 2131617373 , τη Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο τηλέφωνο 2105545332 , τη Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ στο τηλέφωνο 2104173940 καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ

Συνημμένα

Πίνακας 1 (Εγκριθέντα τμήματα μαθητείας)

 

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΔΕ

ΕΠΑΛ

ΤΗΛ ΕΠΑΛ

EMAIL ΕΠΑΛ

ΘΕΣΕΙΣ

1

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

2103303295

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

11

2

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

2103416791

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

24

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ

2102614559

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12

4

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

2105012314

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8

 

 

συνημμένα:

  • ΑΠΟΦΑΣΗ (PDF)
Διαβάστηκε 639 φορές