Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:
Α.
1. του ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄24), όπως ισχύει, 

2. των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ’, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον  έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας  και άλλες διατάξεις» (Α' 254), όπως ισχύει,

3. της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης», 

4. την υπ’αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπλήρωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,

5. την υπ’ αριθμ. 109153/Κ5/12-9-2022 (Β΄4771) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», 6. την υπ’ αρ. 92125/18-08-2021 πρόσκληση, με Κωδικό: ΕΔΒΜ176 (ΑΔΑ: Ρ61646ΜΤΛΡ-ΟΡΒ), της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», 8 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 9 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»», με τίτλο «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ (έτη 2021-2022, 2022-2023)»,


Β. Τις Αποφάσεις Λειτουργίας Τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2022-2023 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Γ. Τους οριστικούς αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εποπτών – Εκπαιδευτικών για την περίοδο 2022-2023 για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, που είναι διαθέσιμοι στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.
Δ. Τις υπουργικές αποφάσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποκλειστικά για τη μαθητεία για περίοδο 2022-2023.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
για την περίοδο 2022-2023 τις αρχικές αναθέσεις διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς, όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα 1. Οι αναθέσεις έγιναν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους, από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και τους Διευθυντές των Ε.Κ. που υλοποιούν τμήματα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας, με πράξεις τους που έχουν αποτυπωθεί στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.
Πέραν της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν και την υποχρέωση ως επόπτες-εκπαιδευτικοί, να παρακολουθούν και την υλοποίηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για τους μαθητευόμενους των τμημάτων τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης μαθητείας.
Για την περίοδο 2022-2023, οιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή σε ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, όπως μεταβολή ωρών ανάθεσης, διακοπή ανάθεσης, νέα ανάθεση σε εκπαιδευτικό, καταχωρείται από τον Διευθυντή ΕΠΑ.Λ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης  Μαθητείας και καθίσταται ενεργή μόνο μετά από την καταχώρηση σχετικής έγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη για τη Μαθητεία

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΨΑΧΟΥΛΑΣ
PhD, Med, MBA
Πληροφορικός – Μαθηματικός

Συνημμένα
Πίνακας 1(Αρχικές αναθέσεις εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς)

Κατηγορία ΜΑΘΗΤΕΙΑ