Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023

Ανάρτηση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων μετά τις ενστάσεις για την πλήρωση  κενών θέσεων   θητείας   στα  Πρότυπα   Σχολεία  (Π.Σ.)  και  τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής κατά το  

σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./30-6-2023 Προκήρυξη (2η ανακοινοποίηση 5-7-2023, ΑΔΑ: ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ).

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

  • ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΣ-ΠΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ