Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 13:46

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γράφτηκε από τον

Πληροφορίες :    Ι. Ρέππα-Ι. Τσουρής

Τηλέφωνο     :    210-6464567

                                                         

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των Γραφείων της ΠΔΕ Αττικής για εμβαδό συνολικού χώρου 513 m2 (445m2 κύριοι χώροι και 68 m2 αποθήκη).

H Πρόσκληση απευθύνεται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (σύμφωνα με την παρ. 1β,1γ και 1δ του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016) όπως ισχύει σήμερα  

Αναθέτουσα Αρχή:

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής,  Αν. Τσόχα 15-17, ΤΚ 115 21 Αμπελόκηποι-Αθήνα ΤΗΛ. 210 6464567,  Ιστοσελίδα: https://pdeattikis.gr

                                                 e-mail: mail[at]attik.pde.sch.gr

ΑΛΕ

2420204001

 «Έξοδα Υπηρεσιών Καθαριότητας»

CPV :

90911200-8

Κριτήριο Ανάθεσης:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

6.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

01/02/2021 και ώρα 15:00 π.μ

 

 

  1. Αντικείμενο

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της καθημερινά για τρεις (3) ώρες (τις εργάσιμες ημέρες) και για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από 01/03/2021 έως 31/12/2021. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά και μειοδότης αναδεικνύεται ο ανάδοχος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Οι προδιαγραφές των εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3Β της παρούσης (Περιγραφή υπηρεσιών αναδόχου).

 

  1. Υποβολή Προσφορών

Προσφορά μπορούν να υποβάλουν μόνο οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ). Από την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται η πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και κατάστασης των χώρων της υπηρεσίας, εκ μέρους του προσφέροντος.

 

Επιθεώρηση των χώρων της υπηρεσίας είναι δυνατή μέχρι και μία (1) μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.

 

  1. Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση

     Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

     Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου, του διαχειριστή ή των διαχειριστών της ΚΟΙΝΣΕΠ ή της ΚΟΙΣΠΕ.

     Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κατακύρωση του αναδόχου μέσω της υπογραφής της απόφασης απευθείας ανάθεσης. Σημειώνουμε ότι εφόσον η αξία της υπηρεσίας που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (χωρίς  ΦΠΑ), ο επιλεγμένος ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει Σύμβαση με την ΠΔΕ Αττικής.

      Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιπλέον των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει πρόσφατη Ένορκη Βεβαίωση (έτους 2021), ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος του πράξης προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας) καθώς και το ισχύον καταστατικό του.

 

Β. Περιγραφή υπηρεσιών αναδόχου

Εμβαδόν

(m2)

Περιγραφή υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445

Καθαρισμός  Τουαλετών/ πέντε φορές την εβδομάδα (6 τουαλέτες)

·  Καθαρισμός- Απολύμανση τουαλετών

·  Καθαρισμός καθρεπτών, νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων νερού

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

·  Αλλαγή χαρτιού υγείας και σαπουνιού χεριών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

Καθαρισμός  Γραφείων/ πέντε φορές την εβδομάδα (13 χώροι γραφείων και 1 αίθουσα συνεδριάσεων)

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

·  Ξεσκόνισμα και καθαρισμός πόμολων πορτών, γραφείων, ντουλαπών και τηλεφωνικών συσκευών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

Καθαρισμός Κουζίνας /πέντε φορές την εβδομάδα:

·  Καθαρισμός νεροχύτη και πάγκου κουζίνας

·  Εξωτερικός καθαρισμός Ψυγείου-Ντουλαπιών

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Άδειασμα καλαθιού αχρήστων και τοποθέτηση καθαρής πλαστικής σακούλας

Καθαρισμός Εισόδου & Διαδρόμων/ πέντε φορές την εβδομάδα:

·  Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου

·  Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά

Καθαρισμός μία φορά την Εβδομάδα:

·  Άδειασμα Κάδων Ανακύκλωσης Χαρτιού

·  Καθαρισμός πλακιδίων τοίχου των έξι (6) τουαλετών

 

Καθαρισμός μία φορά το Τετράμηνο:

·  Καθαρισμός Πορτών των Γραφείων

·  Καθαρισμός βεραντών- Σφουγγάρισμα

·  Καθαρισμός παραθύρων/υαλοπινάκων (εσωτερικά, εξωτερικά, περσίδες κ.τ.λ.)

·  Πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων   

68

Καθαρισμός μία φορά κατά τη διάρκεια της Σύμβασης:

·  Καθαρισμός αποθήκης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να αποστείλουν έγγραφη οικονομική προσφορά με πλήρη ανάλυση κόστους του εργαζόμενου (ωρομίσθιο, αποδοχές, ύψος ασφαλιστικών εισφορών) καθώς και του εργολαβικού κέρδους, του διοικητικού κόστους κ.τ.λ., στο e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής έως και την 01/02/2021 και ώρα 15:00.

                                                                                                                       

                                                                                                                            

  

                                                                                                                          Ο Περιφερειακός Διευθυντής

                                                                                                                                 Εκπαίδευσης Αττικής

 

 

                                                                                                                                Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

 

Συνημμένα:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης για Καθαριότητα ΠΔΕ Αττικής 2021
Διαβάστηκε 702 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 13:49