Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 13:54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε., ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Γράφτηκε από τον

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., αποσπασμένων στην ΠΔΕ Αττικής,  για την συμμετοχή τους ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KΑ2 (2020-2022)  με τίτλο:

“RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding” (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760)»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Φορείς από την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Κύπρο, με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Zagreb της Κροατίας, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο:  

“RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding”, εφεξής “RoboGirls”.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM) μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων «συμπερίληψης» αγοριών και κοριτσιών καθώς και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στη ρομποτική και την κωδικοποίηση (Robotics and Coding) σε πραγματικό περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των στόχων του παραπάνω προγράμματος, η κοινοπραξία “RoboGirls” πρόκειται να δημιουργήσει έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς, μια εργαλειοθήκη και ένα επιμορφωτικό σεμινάριο MOOC που θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σενάρια, σχέδια δράσης και μεθοδολογίες τα οποία στοχεύουν στην ίση συμμετοχή των φύλων στις επιστήμες STEAM στο σχολείο και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση και την απασχόληση.  Το Έργο “RoboGirls” θα περιλαμβάνει  επίσης πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τους, την τελική αναδιαμόρφωση και την ανάδειξή τους σε καλές πρακτικές.

Κατόπιν των παραπάνω, η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εταίρος στην ως άνω Σύμβαση Υλοποίησης του προαναφερόμενου Έργου και προκειμένου να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 και π.δ. 18/2018, ως ισχύουν.

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 158733/ΓΔ4/2018 Υ.Α. ( ΦΕΚ Β’ 4299/27-09-2018), ως ισχύει.

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 β΄/16-10-2002), ως ισχύει.

- Τις διατάξεις της υπόψη  Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου “RoboGirls, ιδίως δε τις διατάξεις των άρθρων 1, 4.7 και 18 αυτής

- Την ανάγκη διεύρυνσης της Παιδαγωγικής Ομάδας με πέντε (5) επιπλέον μέλη, με σκοπό την βέλτιστη υλοποίηση του Προγράμματος.

                                          

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής ως και εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε., αποσπασμένους στην ΠΔΕ Αττικής,  όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα Έργου “RoboGirls” , με εφαρμογή υλοποίησης τη διετία 2020-2022, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Αττικής, και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:      

  1. Είναι εν ενεργεία Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) των ΠΕΚΕΣ Αττικής, κλάδου Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Καλλιτεχνικών, Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Δασκάλων ή εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένοι στην ΠΔΕ Αττικής και έχουν ειδικότητα συναφή με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου ή ειδικότητα ΠΕ 06-Αγγλικής.  
  2. Από το προσκομιζόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών να συνάγεται η φύση της σχέσης μεταξύ του/της ενδιαφερόμενου/νης με τον δικαιούχο-φορέα ( ΠΔΕ Αττικής), όπως η σχέση αυτή έχει καταχωρηθεί στα επίσημα αρχεία του δικαιούχου ( ΠΔΕ Αττικής).
  3. Έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (03) ετών ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα και να μην παραιτηθούν λόγω συνταξιοδότησης έως το 2023,
  4. Έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2) ως γλώσσας εργασίας της Σύμπραξης,
  5. Έχουν ικανοποιητική εξοικείωση σε ΤΠΕ (π.χ. σε Windows / Mac, google drive, ανάπτυξη εφαρμογών, κοινωνικά δίκτυα, κ.ά.),

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@attik.pde.sch.gr από την 08-02-2021 έως και την 12-02-2021 και ώρα 15.00.  Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει ως θέμα/τίτλο:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ “Robogirls”:

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “RoboGirls”.

β. Βιογραφικό Σημείωμα (έως τρείς σελίδες),

γ. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι όσα δηλώνονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.

δ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ε. Κάθε  άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα ουσιαστικά προσόντα του σε σχέση με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου, όπως, ενδεικτικά, αν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, e-Twinning, κ.ά.)

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή της Αίτησης τους, θα λάβουν επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και τον αριθμό της ηλεκτρονικής τους Αίτησης.

Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

         

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι υποχρεώσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας έργου που εν συνεχεία  θα συγκροτηθεί από τον εταίρο-φορέα ( ΠΔΕ Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην ως άνω σύμβαση, ορίζονται ως εξής:

  • θα συμβάλλουν στη συγγραφή των Παραδοτέων που σχετίζονται με το Έργο
  • θα παρέχουν πληροφόρηση για σχετικές καλές πρακτικές στους τομείς STEAM
  • θα συνεργαστούν με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πιλοτική υλοποίηση του έργου.

 

Δ.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

- Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

- Ο φορέας-εταίρος, (ΠΔΕ Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην υπόψη Σύμβαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή της,  κατά τον χρόνο  σχεδιασμού  του έργου για την υλοποίηση του, καταμερίζει, κατά την κρίση του, τις εργασίες των μελών της «Παιδαγωγικής του Ομάδας» ανά πνευματικό Προϊόν και καθορίζει  τον διακριτό ρόλο εκάστου, ανάλογα με την εμπειρία και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιμέρους σταδίου. Ο παραπάνω καταμερισμός δύναται να τροποποιείται ολικά ή μερικά, προσαρμοζόμενος στις  εκάστοτε ανάγκες του  προγράμματος. 

- Μέλη μετέχοντα στην παιδαγωγική ομάδα δύνανται να παρέχουν την εργασία τους και σε εθελοντική βάση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δρ.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ

 

Συνημμένα:

  • Πρόσκληση
Διαβάστηκε 480 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 11:12