Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 11:12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA227 (2021-2023) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «INCLUDED: INCLUSIVE SEX-ED THROUGH CREATIVE METH-ODS» Κύριο

Γράφτηκε από τον

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε. Αττικής για τη συμμετοχή τους ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA227 (2021-2023) με τίτλο: «INCLUDED: Inclusive sex-ed through creative methods» (Grant Agreement number: 2020-1-UK01-KA227-SCH-094470)»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με Φορείς από την Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA227, με τίτλο: «INCLUDED: Inclusive sex-ed through creative methods». Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών με ημερομηνία έναρξης 01/03/2021 και λήξης 28/02/2023.

Σκοπός της εν λόγω σύμπραξης είναι η προαγωγή της γνώσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής λειτουργίας και η καλλιέργεια συναφών δεξιοτήτων, θετικών στάσεων και αξιών στους μαθητές του συμπεριληπτικού σχολείου και εν γένει της σχολικής κοινότητας. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες.

Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος (υγεία, ευ ζην, αξιοπρέπεια) το σχέδιο δράσης προβλέπει: τη δημιουργία και εφαρμογή προγράμματος σπουδών και εργαλειοθήκης, επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς, δράσεις για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Κατόπιν των παραπάνω, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εταίρος, στην ως άνω Σύμβαση, υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου και προκειμένου να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας και

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.4547/2018 και π.δ. 18/2018, ως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 158733/ΓΔ4/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4299/27-09-2018), ως ισχύει
 3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 β΄/16-10-2002), ως ισχύει
 4. Τις διατάξεις της Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου «INCLUDED», ιδίως δε τις διατάξεις των άρθρων 1, 4.7 και 18 αυτής
 5. Την ανάγκη διεύρυνσης της Παιδαγωγικής Ομάδας με τρία (3) επιπλέον μέλη, με σκοπό τη βελτίωση υλοποίησης του Προγράμματος

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, το μόνιμο προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς των Κ.Π.Ε. Αττικής, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη στην Παιδαγωγική ομάδα Έργου «INCLUDED», με εφαρμογή υλοποίησης τη διετία 2021-2023, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Α.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Αττικής, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Είναι εν ενεργεία Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. Αττικής, εκπαιδευτικοί των Κ.Π.Ε. Αττικής.
 2. Από το προσκομιζόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών να συνάγεται η φύση της σχέσης μεταξύ του/της ενδιαφερόμενου/ης με τον δικαιούχο-φορέα (Π.Δ.Ε. Αττικής), όπως η σχέση αυτή έχει καταχωρηθεί στα επίσημα αρχεία του δικαιούχου (Π.Δ.Ε. Αττικής).
 3. Έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα και να μην παραιτηθούν λόγω συνταξιοδότησης έως και το 2023.
 4. Έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β΄) ως γλώσσας εργασίας της Σύμπραξης.
 5. Έχουν ικανοποιητική εξοικείωση με τις ΤΠΕ (π.χ. Windows/Mac, Google Drive, κοινωνικά δίκτυα κ.ά.)

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@attik.pde.sch.gr από την 01/06/2021 έως και την 11/06/2021 και ώρα 15:00. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει ως θέμα/τίτλο: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ “INCLUDED”:

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INCLUDED”.

β. Βιογραφικό σημείωμα (έως τρεις σελίδες), στο οποίο θα καταγράφεται εμπειρία σχετική με το θέμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι όσα δηλώνονται στο Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

δ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα ουσιαστικά προσόντα του σε σχέση με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου, όπως, ενδεικτικά, αν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, eTwinning κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή της Αίτησής τους, θα λάβουν επιβεβαίωση παραλαβής, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής τους Αίτησης.

Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι υποχρεώσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας έργου, που εν συνεχεία θα συγκροτηθεί από τον εταίρο-φορέα (Π.Δ.Ε. Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην ως άνω σύμβαση, ορίζονται ως εξής:

Θα συμβάλουν στη συγγραφή των Παραδοτέων, που σχετίζονται με το Έργο.

Θα παρέχουν πληροφόρηση για σχετικές καλές πρακτικές στον τομέα της Σεξουαλικής Αγωγής.

Θα συνεργαστούν με σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πιλοτική υλοποίηση του έργου.

 

Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
 2. Ο φορέας-εταίρος (Π.Δ.Ε. Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην υπόψη Σύμβαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή της, κατά τον χρόνο σχεδιασμού του έργου για την υλοποίησή του, καταμερίζει, κατά την κρίση του, τις εργασίες των μελών της «Παιδαγωγικής του Ομάδας» ανά πνευματικό Προϊόν και καθορίζει τον διακριτό ρόλο εκάστου, ανάλογα με την εμπειρία και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιμέρους σταδίου. Ο παραπάνω καταμερισμός δύναται να τροποποιείται ολικά ή μερικά, προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος.
 3. Μέλη μετέχοντα στην παιδαγωγική ομάδα δύνανται να παρέχουν την εργασία τους και σε εθελοντική βάση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ Γεώργιος Κόσυβας

 

Συνημμένα: Πρόσκληση

Διαβάστηκε 791 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 11:11