Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 10:42

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

Γράφτηκε από τον

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου/ης  του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας  η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή του  και σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2018 Υ.Α  μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών και καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

 

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Tετάρτη  12-02-2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή  21-02-2020 και ώρα 15.00.

 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  1. Οι υποψήφιοι/ες για την ανωτέρω θέση θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι του Βαθμού Α΄, με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους/τις εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, μπορεί να είναι υποψήφιοι/ες και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

  1. Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Εκπαιδευτικών Θεμάτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την θέση μίας μόνο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  1. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
  2. Δεν επιλέγονται ως Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων εκπαιδευτικοί στους οποίους, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις καθώς και εκπαιδευτικοί που έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
  3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 2, δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

 

 V. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή τους στη θέση του Προϊσταμένου/ης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε Β΄Αθήνας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση.
  2. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό -επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ.2 του άρθρου 23 του ν.4547/2018.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26), όπως σήμερα ισχύει, ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του/της καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).  Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

  1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και της έκδοσης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, όπου και διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του προϊσταμένου/ης τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων.

 

VI. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής, κοινοποιείται στο Τμήμα Δ'  Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Αττικής

 

Δρ Γεώργιος Κόσυβας

                        

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. - ΑΔΑ

2. - Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας.

2.- Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.

Διαβάστηκε 791 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 16:53