Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο: Supporting School leaders to build a digital transformation strategy” (Υποστηρίζοντας τη Σχολική Διοίκηση για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού) και με ακρωνύμιοDigiLEAD” (KA220- -SCH-04FC1495). 

Συντονιστής του Προγράμματος είναι o οργανισμός: Institute of Technology and Development Foundation -ITD από τη Βουλγαρία και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς: Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology- Ltd-CARDET (Kύπρος ), Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού-ΚΜΟΠ (Ελλάδα), Municipio de Lousada (Πορτογαλία),  EDEX – Educational Excellence Corporation Limited – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος) και European School Heads Association  (Ολλανδία). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (Ιανουάριος 2022 -Δεκέμβριος 2023).

Το έργο έχει ως βασικό σκοπό την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την απόκτηση ικανοτήτων των σχολικών ομάδων ηγεσίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο σε ζητήματα διοίκησης της σχολικής  μονάδας, όσο και σύγχρονων διδακτικών πρακτικών στη μαθησιακή διαδικασία. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στους επιμορφούμενους, αξιοποιώντας προτεινόμενα ψηφιακά μέσα, εργαλεία και παραδείγματα να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το δικό τους Πλάνο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των σχολικών μονάδων 21ου αιώνα.

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου (kick off meeting) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022. Συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα που θα παραχθούν, ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας και της αξιολόγησής του και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι συμβαλλόμενοι ομονοούν κατ΄ αρχάς σε μια ρεαλιστική χαρτογράφηση και συλλογή από μελέτες περίπτωσης ψηφιακού μετασχηματισμού της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου και συνακόλουθα συμφωνούν:

 • στη δημιουργία εργαλειοθήκης Στρατηγικού Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Διευθυντές σχολικών μονάδων, μέσω ειδικά διαμορφωμένης, διαδραστικής και εύκολα προσβάσιμης πλατφόρμας,
 • στην εκπόνηση κατάλληλων επιμορφωτικών σχεδίων και διαδικτυακών σεμιναρίων σχολικών ομάδων ηγεσίας,
 • στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πλατφόρμας eLearning και εφαρμογής για φορητές συσκευές.
 • στη σύνταξη έκθεσης, η οποία θα περιλαμβάνει μια συλλογή διδαγμάτων, καλών παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης, πρακτικών και συστάσεων βελτίωσης /διόρθωσης και επίτευξης στόχου.

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «DigiLEAD» αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Διευθυντικών ομάδων, των εκπαιδευτικών και κυρίως των νέων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος του ψηφιακού  αποκλεισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο: Fostering inclusion of children with intellectual disabilities in early childhood education and care(Προώθηση της ένταξης των παιδιών με νοητική υστέρηση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα) και με ακρωνύμιο “EMBRACE”  (Grant Agreement: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000034413).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι o οργανισμός Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" από την Πολωνία και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς:        A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Κύπρος), Family and Childcare Center - branch in Skopje (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα) και European association of service providers for persons with disabilities (Βέλγιο). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (Ιανουάριος 2022 - Δεκέμβριος 2023).

Το έργο έχει ως βασικό σκοπό να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και φροντίδας στην πρώιμη ηλικία και να προωθήσει την ένταξη των παιδιών με νοητική αναπηρία. Προσδοκία όλων είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος της σχολικής κοινότητας, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών και η προαγωγή της συναποδοχής και της κοινωνικής συνοχής.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων  του έργου – kick off meeting – διεξήχθη σε δύο διαδικτυακές συνεδρίες στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2022. Κατά το διήμερο αυτό συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του Προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα που θα παραχθούν, ζητήματα διασφάλισης της ποιότητας και της αξιολόγησής του και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Πιο συγκεκριμένα :

Οι συμβαλλόμενοι ομονοούν κατ΄ αρχάς σε μια ρεαλιστική χαρτογράφηση των δυνατοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων σε Νηπιαγωγεία, που υποδέχονται παιδιά με νοητική υστέρηση  και συνακόλουθα  συμφωνούν:

 • στην εκπόνηση κατάλληλων επιμορφωτικών σχεδίων,
 • στη δημιουργία εύχρηστων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά την πιλοτική εφαρμογή τους και
 • στην ανάδειξη πρόσφορων πρακτικών, οι οποίες θα αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθησίας εκπαιδευτικών, γονέων και πολιτών για την επιτυχή συμπερίληψη όλων των παιδιών στις εκπαιδευτικές δομές που τα φιλοξενούν.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης και οριστικοποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, ως  εξής :

 • Διερεύνηση του χώρου της ενταξιακής εκπαίδευσης των νηπίων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/αναπηρία (βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις με αυτοπρόσωπη παρουσία) – National & Transnational Reports, Policy Recommendations για το χρονικό διάστημα 1/2022-10/2022.
 • Διαδικτυακά σεμινάρια με ωφελούμενους εκπαιδευτικούς και προσωπικό που έχει στην ευθύνη του την εκπαίδευση και τη φροντίδα των νηπίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2022 ως τον Σεπτέμβριο του 2023.
 • Παραγωγή των εκπαιδευτικών εργαλείων: Handbook (8/2022-11/2023) και Raising Awareness Toolkit (1/2023-11/2023).
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Erasmus+ «Embrace» αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό την υπέρβαση των ενδεχόμενων μονομερειών και τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης και επιτυχούς υλοποίησης του παρεχόμενου έργου.

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διεθνική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος INCLUDED με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών με αναπηρίες, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών τους για τη σεξουαλικότητα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ : Inclusive sex-ed through creative methods (INCLUDED). Συντονιστής του Προγράμματος είναι η Merseyside Expanding Horizons Limited από την Αγγλία και συμμετέχουν, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, η Associacio La Xixa Teatre από την Ισπανία, η Anziani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale από την Ιταλία, η In Touch από την Ολλανδία, η Social Policy Academy από την Ελλάδα το sexmatters.nl από την Ολλανδία και το Family and Childcare Center από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.
Ενώ τα οφέλη της Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης έχουν αποδειχθεί ευρέως, σύμφωνα με την UNESCO υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των προγραμμάτων σπουδών της Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης σε ήδη περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εφήβων με σωματικές ή/και γνωστικές αναπηρίες, ενώ θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών μεθοδολογιών για αυτή την ομάδα στόχο. Το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 επηρέασε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων με νοητική αναπηρία/γνωστικές-νοητικές δυσκολίες με ποικίλους τρόπους, καθιστώντας το εν λόγω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιδιαίτερα επίκαιρο: με το κλείσιμο των σχολείων, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλο τον κόσμο προσελκύει την προσοχή ελάχιστα ή καθόλου. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση συχνά δεν αποτελεί προτεραιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το έργο INCLUDED αξιοποιώντας θεατρικές τεχνικές φιλικές προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες αποσκοπεί στην εκπόνηση και την εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, χωρίς αποκλεισμούς, για μαθητές/μαθήτριες γυμνασίου και ενός μοντέλου για την προώθηση της προσέγγισης του ολιστικού σχολείου στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Πράγματι, η χρήση δημιουργικών μεθόδων όπως το παιχνίδι ρόλων και οι θεατρικές τεχνικές έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των νέων και ακόμη περισσότερο των εφήβων με νοητική αναπηρία/γνωστικές-νοητικές δυσκολίες, ενώ οι προσεγγίσεις της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Αγωγής του Καταπιεσμένου μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την προώθηση του διαλόγου και των σχέσεων εντός των ομάδων.

Από την άλλη πλευρά, το έργο INCLUDED, διαθέτει στις/στους εκπαιδευτικούς τα μέσα, τα εργαλεία και τις δεξιότητες, για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και στη διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων τους πάνω σε αυτό το θέμα.

Η κοινοπραξία θα σχεδιάσει και θα παραδώσει:

1. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για μαθητές/μαθήτριες, το οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εφήβων, στους οποίους συγκαταλέγονται και μαθητές /μαθήτριες με νοητική αναπηρία/γνωστικές-νοητικές δυσκολίες, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποκομίζοντας βιώματα επιτυχίας (σύμφωνα με τα πρότυπα του Π.Ο.Υ.).

2. Έναν εξ αποστάσεως κύκλο μαθημάτων για εκπαιδευτικούς, που θα υποστηρίξει τους ίδιους και το προσωπικό των σχολείων, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν επίκαιρες πρακτικές στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τους μαθητές / τις μαθήτριές τους μέσω δημιουργικών μεθόδων.

3. Έναν μεθοδολογικό οδηγό για οικογένειες, με στόχο την ενεργό συνεργασία γονέων, κηδεμόνων και φροντιστών στο πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για μαθητές/μαθήτριες σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.

4. Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και λεπτομερή οδικό χάρτη με βάση την εμπειρία κάθε χώρας-εταίρου για τον τρόπο εφαρμογής στην εκπαιδευτική κοινότητα της δημιουργικής ολιστικής προσέγγισης στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που απευθύνεται στις εκπαιδευτικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία ώστε να διασφαλιστεί η διεπιστημονική προσέγγιση και η επιτυχής υλοποίηση του έργου.

«Τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να εκπληρώνονται» (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2006).

 

Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4 Φωτογραφία 4 Φωτογραφία 6

πηγή

 

 

 

«CONNECT»: Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Π.Δ.Ε. Αττικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Ελλάδα, συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο: “Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” (“Upskilling of sChoolsteachers to effectively support ONliNE EduCaTion” με ακρωνύμιοCONNECT και Grant Agreement: 2020-1-EL01-KA226-SCH-094578).

Το έργο CONNECT αποσκοπεί στην προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά) στη Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή τεχνολογία.

Στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος, θα υλοποιηθούν δράσεις και θα παραχθούν εκπαιδευτικά παραδοτέα σε συνεργασία με σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Αττικής. Σύμφωνα με τον ευρύτερο σχεδιασμό, θα λάβουν μέρος 24 εκπαιδευτικοί και 360 μαθητές από 9 τουλάχιστον σχολεία των χωρών–εταίρων. Θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά σενάρια στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα, συνοδευόμενα από σχετικό Οδηγό για εκπαιδευτικούς και προτάσεις για την υλοποίησή τους, τα οποία θα εφαρμοστούν πιλοτικά από τους διδάσκοντες της Γ΄ Γυμνασίου. Οι διδακτικές/επιμορφωτικές ενότητες θα μορφοποιηθούν σε μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα “MOOC” και θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

To έργο CONNECT βασίζεται στο μοντέλο της “μικτής” μάθησης, που συνδυάζει την ομόχρονη (σύγχρονη) εκ του σύνεγγυς διδασκαλία στην τάξη με την ετερόχρονη (ασύγχρονη) εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία συμπληρώνει, εμπλουτίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και μάθηση. Η εκπαιδευτική διαδικασία και το παιδαγωγικό υλικό που θα παραχθεί βασίζονται στις αρχές της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών περιβαλλόντων, στο μοντέλο της «μικτής» μάθησης καθώς και τις πρακτικές της ανεστραμμένης τάξης.

 Η ανεστραμμένη τάξη είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση, η οποία έχει επίκεντρο τον μαθητή και την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των μαθησιακών αναγκών του. Σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες που υλοποιούνταν στην τάξη, πραγματοποιούνται στο σπίτι και αντιστρόφως. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τις γνώσεις που οι μαθητές θα πραγματευτούν μόνοι τους και εκείνες τις οποίες θα επεξεργαστούν στην αίθουσα διδασκαλίας, ατομικά ή/και ομαδικά. Η διαπροσωπική αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές, η κριτική διερεύνηση των μαθητών σε μικρές ομάδες, η συνεργατική επίλυση προβλημάτων και η συζήτηση σε ολόκληρη την τάξη (ολομέλεια) είναι βασικά συστατικά της νέας προσέγγισης. Παράλληλα, η διαμόρφωση ενός ευέλικτου περιβάλλοντος επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν διάφορα στυλ μάθησης, να εφαρμόζουν εξατομικευμένες και διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των σύγχρονων ετερογενών τάξεων.

Υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας με τους εταίρους, το έργο CONNECT αποσκοπεί στην ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές σε επαρκή αριθμό σχολείων, μορφωτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών και μαθητών με στόχο να υποστηρίξουν τον εμπλουτισμό της δια ζώσης διδασκαλίας και να ενθαρρύνουν την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων της ετερόχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ΠΔΕ Αττικής, ως Συντονιστής-εταίρος στο εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, πρωταγωνιστεί στην καλλιέργεια της εξωστρέφειας και της αμοιβαίας επικοινωνίας και είναι αρωγός στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Ευελπιστούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου σχολείου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Αττικής: https://pdeattikis.gr/EU/

­­ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ “ΗΜΕΡΕΣ ERASMUS 2021":  ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

 

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 18:00  έως 21:00 η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργάνωσε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «ΠΔΕ Αττικής και “Ημέρες Erasmus 2021": αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση».

Το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και εντασσόταν στο πλαίσιο του εορτασμού των «Ημερών Erasmus 2021». Αποτέλεσε ευκαιρία για την προβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, που υλοποιούνται με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την απόκτηση ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα έργα Erasmus+ KA2, στα οποία μετέχουμε ως Συντονιστές ή Εταίροι:

 • Το έργο «CONNECT»(2021-2023), το οποίο έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των διδασκόντων στην ψηφιακή τεχνολογία, με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της μικτής και της ανεστραμμένης μάθησης.
 • Το έργο «QuaMMELOT» (2018-2020), το οποίο αποσκοπεί στη συμπεριληπτική εκπαίδευση των προσφύγων/μεταναστών μαθητών και παρέχει διαδικτυακά εργαλεία για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και πρακτικές ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Με σημείο αναφοράς τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με επιμορφωτικό υλικό, ανοικτής και δωρεάν πρόσβασης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διδάσκουν κυρίως σε σχολεία με Τάξεις Υποδοχής.
 • Το έργο «INCLUDED» (2021-2023), το οποίο εστιάζει στη διαφορετικότητα και στοχεύει  στην υποστήριξη των εφήβων μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με νοητική αναπηρία και των γονέων τους, σε ζητήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, καθώς και των εκπαιδευτικών και του υποστηρικτικού προσωπικού για την εφαρμογή πρακτικών συμπεριληπτικής σεξουαλικής αγωγής μέσω δημιουργικών μεθόδων.
 • Το έργο «ROBOGIRLS»(2020-2022), το οποίο προσβλέπει στην ισότητα των φύλων στις επιστήμες STEAM και στη μεγιστοποίηση της θετικής στάσης κοριτσιών και αγοριών στις επιστήμες αυτές.

Επίσης, έγινε αναφορά στο νέο έργο  «EMBRACE - Προώθηση της Ένταξης των παιδιών με Νοητική Αναπηρία στην Πρώιμη Εκπαίδευση και Φροντίδα», στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Το έργο αυτό εγκρίθηκε πριν λίγες  ημέρες, έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια και  αποσκοπεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και φροντίδας στην πρώιμη ηλικία και να προωθήσει την ένταξη των παιδιών με νοητική αναπηρία.

Στην επιμορφωτική διαδικτυακή εκδήλωση αναδείχθηκε η πολύτιμη συνεισφορά του προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τα πολλά και διαφορετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις μαθήτριες και την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τέλος, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα βήματα για τη συγγραφή και υποβολή προτάσεων για όλες τις νέες δράσεις, με τελικό στόχο  τα  εκπαιδευτικά αποτελέσματά τους να είναι χρήσιμα και διαθέσιμα στους ενδιαφερομένους.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ, κ. Αλέξανδρο Κόπτση  και τον Διευθυντή του ΙΚΥ, κ. Φώτη Αθανασόπουλο που συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμό. Ευχαριστούμε  θερμά  τους εκλεκτούς επιστήμονες που μας τίμησαν με την παρουσία και τις εισηγήσεις τους. Ευχαριστούμε τα στελέχη εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που με ένθερμη αποδοχή, παρακολούθησαν  τη ενημερωτική  διαδικτυακή μας  συνάντηση.

 

Η  επιμορφωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι της ΠΔΕ Αττικής στο YouΤube

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, οι περιλήψεις των εισηγήσεων και οι παρουσιάσεις των εισηγητών  είναι  αναρτημένα στον ιστότοπο της ΠΔΕ Αττικής:   

https://pdeattikis.gr/index.php/web-events/erasmusdays2021-pde-attikis

 

Τέλος, για την εξέλιξη της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕ Αττικής μπορείτε να ενημερώνεστε από την αντίστοιχη ιστοσελίδα μας :

https://pdeattikis.gr/EU/

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Γιώργος Κόσυβας

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε. Αττικής για τη συμμετοχή τους ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA227 (2021-2023) με τίτλο: «INCLUDED: Inclusive sex-ed through creative methods» (Grant Agreement number: 2020-1-UK01-KA227-SCH-094470)»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με Φορείς από την Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA227, με τίτλο: «INCLUDED: Inclusive sex-ed through creative methods». Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 μηνών με ημερομηνία έναρξης 01/03/2021 και λήξης 28/02/2023.

Σκοπός της εν λόγω σύμπραξης είναι η προαγωγή της γνώσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής λειτουργίας και η καλλιέργεια συναφών δεξιοτήτων, θετικών στάσεων και αξιών στους μαθητές του συμπεριληπτικού σχολείου και εν γένει της σχολικής κοινότητας. Ιδιαιτέρως δίνεται έμφαση στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες.

Για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος (υγεία, ευ ζην, αξιοπρέπεια) το σχέδιο δράσης προβλέπει: τη δημιουργία και εφαρμογή προγράμματος σπουδών και εργαλειοθήκης, επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς, δράσεις για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Κατόπιν των παραπάνω, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εταίρος, στην ως άνω Σύμβαση, υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου και προκειμένου να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας και

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.4547/2018 και π.δ. 18/2018, ως ισχύουν
 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 158733/ΓΔ4/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4299/27-09-2018), ως ισχύει
 3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 β΄/16-10-2002), ως ισχύει
 4. Τις διατάξεις της Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου «INCLUDED», ιδίως δε τις διατάξεις των άρθρων 1, 4.7 και 18 αυτής
 5. Την ανάγκη διεύρυνσης της Παιδαγωγικής Ομάδας με τρία (3) επιπλέον μέλη, με σκοπό τη βελτίωση υλοποίησης του Προγράμματος

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, το μόνιμο προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς των Κ.Π.Ε. Αττικής, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη στην Παιδαγωγική ομάδα Έργου «INCLUDED», με εφαρμογή υλοποίησης τη διετία 2021-2023, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Α.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Αττικής, που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Είναι εν ενεργεία Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. Αττικής, εκπαιδευτικοί των Κ.Π.Ε. Αττικής.
 2. Από το προσκομιζόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών να συνάγεται η φύση της σχέσης μεταξύ του/της ενδιαφερόμενου/ης με τον δικαιούχο-φορέα (Π.Δ.Ε. Αττικής), όπως η σχέση αυτή έχει καταχωρηθεί στα επίσημα αρχεία του δικαιούχου (Π.Δ.Ε. Αττικής).
 3. Έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα και να μην παραιτηθούν λόγω συνταξιοδότησης έως και το 2023.
 4. Έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β΄) ως γλώσσας εργασίας της Σύμπραξης.
 5. Έχουν ικανοποιητική εξοικείωση με τις ΤΠΕ (π.χ. Windows/Mac, Google Drive, κοινωνικά δίκτυα κ.ά.)

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@attik.pde.sch.gr από την 01/06/2021 έως και την 11/06/2021 και ώρα 15:00. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει ως θέμα/τίτλο: Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ “INCLUDED”:

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INCLUDED”.

β. Βιογραφικό σημείωμα (έως τρεις σελίδες), στο οποίο θα καταγράφεται εμπειρία σχετική με το θέμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι όσα δηλώνονται στο Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

δ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα ουσιαστικά προσόντα του σε σχέση με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου, όπως, ενδεικτικά, αν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, eTwinning κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή της Αίτησής τους, θα λάβουν επιβεβαίωση παραλαβής, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής τους Αίτησης.

Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι υποχρεώσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας έργου, που εν συνεχεία θα συγκροτηθεί από τον εταίρο-φορέα (Π.Δ.Ε. Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην ως άνω σύμβαση, ορίζονται ως εξής:

Θα συμβάλουν στη συγγραφή των Παραδοτέων, που σχετίζονται με το Έργο.

Θα παρέχουν πληροφόρηση για σχετικές καλές πρακτικές στον τομέα της Σεξουαλικής Αγωγής.

Θα συνεργαστούν με σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πιλοτική υλοποίηση του έργου.

 

Δ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
 2. Ο φορέας-εταίρος (Π.Δ.Ε. Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην υπόψη Σύμβαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή της, κατά τον χρόνο σχεδιασμού του έργου για την υλοποίησή του, καταμερίζει, κατά την κρίση του, τις εργασίες των μελών της «Παιδαγωγικής του Ομάδας» ανά πνευματικό Προϊόν και καθορίζει τον διακριτό ρόλο εκάστου, ανάλογα με την εμπειρία και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιμέρους σταδίου. Ο παραπάνω καταμερισμός δύναται να τροποποιείται ολικά ή μερικά, προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος.
 3. Μέλη μετέχοντα στην παιδαγωγική ομάδα δύνανται να παρέχουν την εργασία τους και σε εθελοντική βάση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δρ Γεώργιος Κόσυβας

 

Συνημμένα: Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε., αποσπασμένων στην ΠΔΕ Αττικής,  για την συμμετοχή τους ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KΑ2 (2020-2022)  με τίτλο:

“RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding” (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760)»

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Φορείς από την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Κύπρο, με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Zagreb της Κροατίας, συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2, με τίτλο:  

“RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding”, εφεξής “RoboGirls”.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM) μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων «συμπερίληψης» αγοριών και κοριτσιών καθώς και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στη ρομποτική και την κωδικοποίηση (Robotics and Coding) σε πραγματικό περιβάλλον. 

Για την επίτευξη των στόχων του παραπάνω προγράμματος, η κοινοπραξία “RoboGirls” πρόκειται να δημιουργήσει έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς, μια εργαλειοθήκη και ένα επιμορφωτικό σεμινάριο MOOC που θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σενάρια, σχέδια δράσης και μεθοδολογίες τα οποία στοχεύουν στην ίση συμμετοχή των φύλων στις επιστήμες STEAM στο σχολείο και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση και την απασχόληση.  Το Έργο “RoboGirls” θα περιλαμβάνει  επίσης πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τους, την τελική αναδιαμόρφωση και την ανάδειξή τους σε καλές πρακτικές.

Κατόπιν των παραπάνω, η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως εταίρος στην ως άνω Σύμβαση Υλοποίησης του προαναφερόμενου Έργου και προκειμένου να διευρύνει τον αριθμό των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 και π.δ. 18/2018, ως ισχύουν.

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 158733/ΓΔ4/2018 Υ.Α. ( ΦΕΚ Β’ 4299/27-09-2018), ως ισχύει.

- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 β΄/16-10-2002), ως ισχύει.

- Τις διατάξεις της υπόψη  Σύμβασης Υλοποίησης του Έργου “RoboGirls, ιδίως δε τις διατάξεις των άρθρων 1, 4.7 και 18 αυτής

- Την ανάγκη διεύρυνσης της Παιδαγωγικής Ομάδας με πέντε (5) επιπλέον μέλη, με σκοπό την βέλτιστη υλοποίηση του Προγράμματος.

                                          

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των ΠΕΚΕΣ Αττικής ως και εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε., αποσπασμένους στην ΠΔΕ Αττικής,  όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη στην παιδαγωγική ομάδα Έργου “RoboGirls” , με εφαρμογή υλοποίησης τη διετία 2020-2022, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Αττικής, και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:      

 1. Είναι εν ενεργεία Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) των ΠΕΚΕΣ Αττικής, κλάδου Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων, Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Καλλιτεχνικών, Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Δασκάλων ή εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένοι στην ΠΔΕ Αττικής και έχουν ειδικότητα συναφή με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου ή ειδικότητα ΠΕ 06-Αγγλικής.  
 2. Από το προσκομιζόμενο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών να συνάγεται η φύση της σχέσης μεταξύ του/της ενδιαφερόμενου/νης με τον δικαιούχο-φορέα ( ΠΔΕ Αττικής), όπως η σχέση αυτή έχει καταχωρηθεί στα επίσημα αρχεία του δικαιούχου ( ΠΔΕ Αττικής).
 3. Έχουν επαγγελματική εκπαιδευτική/διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (03) ετών ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα και να μην παραιτηθούν λόγω συνταξιοδότησης έως το 2023,
 4. Έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2) ως γλώσσας εργασίας της Σύμπραξης,
 5. Έχουν ικανοποιητική εξοικείωση σε ΤΠΕ (π.χ. σε Windows / Mac, google drive, ανάπτυξη εφαρμογών, κοινωνικά δίκτυα, κ.ά.),

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@attik.pde.sch.gr από την 08-02-2021 έως και την 12-02-2021 και ώρα 15.00.  Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει ως θέμα/τίτλο:
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ “Robogirls”:

α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά τα κίνητρα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “RoboGirls”.

β. Βιογραφικό Σημείωμα (έως τρείς σελίδες),

γ. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι όσα δηλώνονται στο Βιογραφικό Σημείωμα είναι αληθή.

δ. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ε. Κάθε  άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την εμπειρία, τις δεξιότητες και τα ουσιαστικά προσόντα του σε σχέση με τον τίτλο και το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του υπόψη Έργου, όπως, ενδεικτικά, αν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus+, e-Twinning, κ.ά.)

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή της Αίτησης τους, θα λάβουν επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και τον αριθμό της ηλεκτρονικής τους Αίτησης.

Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

         

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι υποχρεώσεις των μελών της παιδαγωγικής ομάδας έργου που εν συνεχεία  θα συγκροτηθεί από τον εταίρο-φορέα ( ΠΔΕ Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην ως άνω σύμβαση, ορίζονται ως εξής:

 • θα συμβάλλουν στη συγγραφή των Παραδοτέων που σχετίζονται με το Έργο
 • θα παρέχουν πληροφόρηση για σχετικές καλές πρακτικές στους τομείς STEAM
 • θα συνεργαστούν με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πιλοτική υλοποίηση του έργου.

 

Δ.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

- Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

- Ο φορέας-εταίρος, (ΠΔΕ Αττικής), όπως εκπροσωπείται στην υπόψη Σύμβαση από τον Περιφερειακό Διευθυντή της,  κατά τον χρόνο  σχεδιασμού  του έργου για την υλοποίηση του, καταμερίζει, κατά την κρίση του, τις εργασίες των μελών της «Παιδαγωγικής του Ομάδας» ανά πνευματικό Προϊόν και καθορίζει  τον διακριτό ρόλο εκάστου, ανάλογα με την εμπειρία και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιμέρους σταδίου. Ο παραπάνω καταμερισμός δύναται να τροποποιείται ολικά ή μερικά, προσαρμοζόμενος στις  εκάστοτε ανάγκες του  προγράμματος. 

- Μέλη μετέχοντα στην παιδαγωγική ομάδα δύνανται να παρέχουν την εργασία τους και σε εθελοντική βάση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δρ.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΥΒΑΣ

 

Συνημμένα:

 • Πρόσκληση

Επιμορφωτική Ημερίδα

Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Erasmus+

«QuaMMELOT»
(Πρόγραμμα της Ημερίδας)

Την  Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 08:30 έως 14:30, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ‘QuaMMELOT’ και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Καλές πρακτικές και προτάσεις».

 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: Qualification for Minor Migrants Education and Learning Open access – On line Teacher-training (QuaMMELOT) (Προσόντα για την Εκπαίδευση των Ανηλίκων Μεταναστών και Ανοιχτή πρόσβαση σε επιμορφώσεις για Εκπαιδευτικούς), το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τέσσερις εθνικούς εταίρους, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Δανία, καθένας από τους οποίους έχει αξιοσημείωτη εμπειρία με μαθητές/μαθήτριες μετανάστες και πρόσφυγες και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η διάρκεια του είναι 32 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2020. Στόχοι του προγράμματος είναι η  διασφάλιση ψυχολογικής υποστήριξης, η πνευματική ανάπτυξη και η σταδιακή ένταξη των παιδιών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο στη σχολική εκπαίδευση, ώστε να περιοριστεί η σχολική διαρροή αυτής της μαθητικής ομάδας. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων επιχειρείται η ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας επιμορφωτικού υλικού, με ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/οποίες διδάσκουν στη χώρα μας σε σχολεία με Τάξεις Υποδοχής.

 

H ημερίδα αποσκοπούσε να προκαλέσει δημιουργικά ερεθίσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, να ενισχύσει τις βιωματικές δράσεις και να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών και  πρακτικών ενίσχυσης της συμπερίληψης  στις σχολικές μονάδες, μέσω του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος QuaMMELOT. Ταυτόχρονα, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να διατυπώσουν απόψεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις  σχετικά με το ζήτημα της ομαλής ένταξης των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας εταίρου. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά αποτελέσματα των δράσεων των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη επιμορφωθεί.    

 

Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι oι θεματικές ενότητες  της επιμόρφωσης είναι:

Ενότητα 1: Νομοθετικό πλαίσιο (UNIFI)

Ενότητα 2: Πρώτη υποδοχή (UNIFI)

Ενότητα 3: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις (USE)

Ενότητα 4: Επικοινωνιακές δεξιότητες της γλώσσας υποδοχής (RDEAtt)

Ενότητα 5: Ενεργός πολιτειότητα (UNIFI)

Ενότητα 6: Μαθηματικά (RDEAtt)

Ενότητα 7: Πληροφορικός γραμματισμός (UNIFI)

Ενότητα 8: Ανάπτυξη καλλιτεχνικής και αισθητικής έκφρασης (VIFIN)

Ενότητα 9: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις (εμβάθυνση) (USE)

Ενότητα 10: Ενεργός πολιτειότητα (εμβάθυνση) (UNIFI).

 

Στην  ημερίδα συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Δανία, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας της ΠΔΕ Αττικής, Στελέχη της Εκπαίδευσης, οι  Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων, Εκπρόσωποι Οργανισμών ή Φορέων που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και οι επιμορφωθέντες του προγράμματος.

 

Ευχαριστούμε όλους και όλες, που με εισηγήσεις τους τόνισαν τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη σπουδαιότητα της συμπερίληψης παιδιών μεταναστών/προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία της χώρας υποδοχής.

 

Τέλος, ευχαριστούμε  την κα Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ινστιτούτου  Παστέρ και τους συνεργάτες της  για το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση στη διοργάνωση της επιμορφωτικής συνάντησης, τα μέλη της ελληνικής παιδαγωγικής ομάδας για την παραγωγή του εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού υλικού και την υποστήριξη των εκπαιδευομένων,  τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες από τις χώρες – εταίρους και το προσωπικό της ΠΔΕ Αττικής, που συνέβαλε στην άρτια οργάνωση αυτής της ημερίδας. 

 

Συνημμένα:   Το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

 

Δρ. Γεώργιος Κόσυβας

Φωτογραφικό Υλικό


Πρόγραμμα

 

 

QuaMMELOT MULTIPLIER EVENT

OPEN SEMINAR TO SHARE RESULTS OF THE QuaMMELOT PROJECT AND PRESENTATION OF THE ON LINE COURSE QUALIFIED TEACHING TO IMPROVE THE INCLUSION FOR REFUGEES AND IMMIGRANTS STUDENTS

Organized by

Regional Directorate for Primary and Secondary Education in Attica

 

24th January 2020

08:30 – 14:30

Amphitheatre of HELLENIC PASTEUR INSTITUTE

127 Vasilissis Sofias Avenue, s/n 11521, Athens

 

Time

Activity

Speaker(s)

08.30-09.30

 

Opening of the event

Interventions by IEP and international organizations

Coordinator: Georgios Kosyvas

Georgios Kosyvas, Regional Director for Primary and Secondary Education of Attica (RDPSEA), Project Manager and Coordinator of the QuaMMELOT Program in Greece

Fotini Stylianopoulou, President of the Executive Board of Hellenic Pasteur Institute

Prof. Raffaella Biagioli, University of Florence, Italy, Coordinator of QuaMMELOT Erasmus+ project

Yannis Antoniou, President of Institute of Educational Policy (IEP)

Tita Kaisari-Ernst, UNICEF Education Specialist

Polyxeni Passa, UNHCR Protection Associate

09.30-10.00

Presentation of the QuaMMELOT Project: Supporting Unaccompanied Foreign Minor (UFM) and Immigrant Students / Training Secondary school teachers to promote intercultural education and successful careers for immigrants in schools and beyond. Brief presentation of on-line platform.

Prof. Raffaella Biagioli, University of Florence, Italy; Coordinator of QuaMMELOT Erasmus+ project
Παρουσίαση (pdf)

10.00-10.30

Presentation of the results of monitoring QuaMMELOT Program online courses through a questionnaire developed in Greece

Georgios Kosyvas, RDPSEA, Project Manager and Coordinator of the QuaMMELOT Program in Greece
Παρουσίαση (pdf)

10.30-11.00

“This school is my home”: Teaching Greek as a Second Language for Students with a refugee/migrant background

Georgios Simopoulos, Educational Consultant at UNICEF
Παρουσίαση (pdf)

11.00-11.30

Pedagogical approaches to mathematics teaching in multicultural classrooms. Resources and materials developed in the IncluSMe Project.

Chrissavgi Triantafillou, National & Kapodistrian University of Athens
Παρουσίαση (pdf)

11.30-12.00

Coffee Break

 

12.00-13.00

How can the QuaMMELOT project improve the foreign minors integration of each country in secondary education?

 

Country representatives:

·       Denmark: Maren Marie Pilegård Andersen, VIFIN  Vejle

·       Greece: Charalampos Lontos,  former Regional Director for Primary and Secondary Education of Attica Παρουσίαση (pdf)

·       Italy:  Alessandra Papa & Daniela Cecchi, Regional School Office of Tuscany Παρουσίαση (pdf)

·       Spain: José Gonzalez-Monteagudo, University of Seville Παρουσίαση (pdf)

Coordinator: Peveretou Afroditi

Four persons (coordinators or researchers of Denmark, Italy, Spain and Greece) (Round table)

 

 (15 minutes per participant) 

13.00-14:30

 

Voices, Good Practices and Proposals by the team of educators and the trainees who participated as students in the QuaMMELOT project carried out in Greece

Interventions by:

·       Katerina Arabatzi Παρουσίαση (pdf), Magda Kokkaliari Παρουσίαση (pdf) (or Lymperopoulou Eleni or Athanassios Strantzalos), Stelios Markantonakis

·       Panagiota Amanatidou Παρουσίαση (pdf), Sofia Kalogridi Παρουσίαση (pdf), Asimina Rokka Παρουσίαση (pdf)

Coordinator: Stelios Markantonakis

Three members of the Greek pedagogical team (task evaluators) and three teacher-trainees from Greece (Round table)

 

(10 minutes per person; 30 minutes for dialogue with the participants)

 

With appreciation to the Hellenic Pasteur Institute for kindly providing the conference venue.

Κατηγορία QUAMMELOT