Μαθητεία

- Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ της σχολικής μονάδας και του χώρου εργασίας.

- Είναι προαιρετική τάξη και επιτυγχάνει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, συνδέοντας το Σχολείο και τον απόφοιτο του ΕΠΑΛ με το χώρο εργασίας.

- Αποτελεί μια εναλλακτική διαδρομή για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα.

- Απευθύνεται σε ενήλικες με στόχο την αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εφόδια για επιτυχημένη σταδιοδρομία

Ενημέρωση Μαθητεία

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Η Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5022549 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) αποτελεί μέρος μιας δέσμης Παρεμβάσεων στην Α’ Τάξη Λυκείου των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίες συνολικά αναφέρονται και αφορούν σε ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, δημιουργία δικτύων υποστήριξης, υλοποίηση σχεδίων δράσης καθώς και συμπληρωματικών δράσεων (πρβλ. ΥΑ Φ25α/195192/Δ4/20-11-2018 «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»).

Ενδεικτικά, προβλέπεται η εφαρμογή της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας (συν-διδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, η ενεργοποίηση του Συμβούλου-Καθηγητή για τους μαθητές και μαθήτριες προς υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας, η παρουσία Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες και η υποστήριξη της δικτύωσης και εν γένει συνεργασίας των εκπαιδευτικών, είτε στο πλαίσιο της συνδημιουργίας και συνδιαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης που θα απευθύνονται και στην κοινωνία, είτε ως διάλογο και ανατροφοδότηση επί των αντικειμένων της Δράσης.

Η παρούσα Πράξη, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της σχετικής επιμόρφωσης των εξής ομάδων στόχου:

(α) εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) των ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαίδευσης, για την υποστήριξη-εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με την μορφή της Συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στο κανονισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα αντίστοιχα μαθήματα, και σκοπό την ενίσχυση των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργού εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α’ ΕΠΑ.Λ., αρχικά

(β) ψυχολόγοι (αναπληρωτές), που θα προσλαμβάνονται με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο ανάπτυξης σχετικού δικτύου υποστήριξης της σχολικής κοινότητας των ΕΠΑ.Λ.

(γ) εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) των ΕΠΑ.Λ. σε θέματα που αφορούν την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών, μέσω της υλοποίησης του θεσμού του Συμβούλου-Καθηγητή, και

(δ) επιμορφωτές/πολλαπλασιαστές, οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από σχετικό μητρώο και οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σκοπός/Στόχοι της Πράξης, η οποία αναπτύσσεται με 7 Υποέργα, είναι η:

  • η επιμόρφωση 7200 εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. στην εφαρμογή των αντικειμένων που περιγράφονται παραπάνω, στο πλαίσιο της ΜΝΑΕ,
  • η παρακολούθηση και τροφοδότηση της υλοποίησης των αντικειμένων της επιμόρφωσης ειδικά σε ό,τι αφορά στο επιστημονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο,
  • ο διαμοιρασμός της πληροφορίας από την εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες προς την ΕΟΕ του ΙΕΠ (προκειμένου να αποτιμάται και – αν χρειάζεται – να αναδιαμορφώνεται μέρος της), και
  • η αξιολόγηση και δημοσιότητα των δράσεων και των παραδοτέων της Πράξης.

Πορεία υλοποίησης: Η υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων άρχισε την σχολική χρονιά 2019-2020.

Εκπαίδευση Προσφύγων

Εκπαίδευση Προσφύγων

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή, το χρώμα και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ενός ατόμου, το οποίο οφείλει  να σέβεται και να προστατεύει κάθε πολιτισμένο και δημοκρατικό κράτος. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και πολύ περισσότερο, κάθε παιδί που αιτείται άσυλο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων αποτελεί βασικό καθήκον, υποχρέωση και πολιτική απόφαση της ελληνικής πολιτείας. Ο μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των παιδιών προσφύγων που βρίσκεται στη χώρα μας δημιούργησε την ανάγκη για τη μέριμνα της εκπαίδευσής τους.

Στόχος της εκπαίδευσης των προσφυγοπαίδων

Προτεραιότητα έχει επίτευξη αισθήματος ασφάλειας και αποδοχής, η ανάπτυξη της επικοινωνίας, η προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο θεσμό του σχολείου και έπεται η επίτευξη γνωστικών στόχων και οι επιδόσεις στα μαθήματα.

Ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους προσφυγικούς πληθυσμούς και τις σχολικές δομές λειτουργούν οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες Εκπαίδευσης  Προσφύγων.

Τα καθήκοντα των ΣΕΠ καθορίστηκαν αρχικά με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 152360/ΓΔ4/2016 (ΦΕΚ 3049/τ Β’ /23-09-2016) και αργότερα με το Άρθρο 77 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Τ.Α’ /12-6-2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Τ.Α΄/3-8-2018).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ.1 της υπ. αριθμ. 139654/ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985/τ.Β’/30-8-2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών διαμονής των προσφύγων, στους ΣΕΠ δύναται να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του Κέντρου Φιλοξενίας στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ή πλησίον των ΔΥΕΠ εντός των ορίων των οποίων υφίστανται Κέντρα ή και Δομές Φιλοξενίας.

«Δομές Φιλοξενίας», σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1 της ανωτέρω ΚΥΑ, νοείται κάθε είδους κατάλυμα που χρησιμοποιείται από το ελληνικό κράτος ή την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς φορείς για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών. Υπό αυτό το πρίσμα,  σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατοικεί ικανός αριθμός προσφύγων, ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής ΣΕΠ αστικού ιστού.

Το έργο των Σ.Ε.Π. αφορά τους εξής τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:

α) Συμβουλευτικός - εκπαιδευτικός τομέας.

β) Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας.

Κέντρα / Δομές Φιλοξενίας στην Περιφέρεια Αττικής:

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
1 ΜΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
2 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ
3 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ   ΤΑΜΑΡΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
5 ΤΣΙΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
7 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
12 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ
15 ΜΠΑΛΙΑΜΗ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
16 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΜΑΛΑΚΑΣΑ
17 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε.Δ.Π.Φ.Α.Α. ΜΑΛΑΚΑΣΑ
18 ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  KYT  ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμορφωτικό υλικό για ΣΕΠ  από Συναντήσεις Εργασίας με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής:

 

Μαρία Βουλγαρίδου

πρώην Συντονίστρια  Εκπαίδευσης Προσφύγων - Σχιστό.

Τρίτη 26-10-2021, ώρες 10:30π.μ-12:30μ.μ

 

Γιάννης Θεμελής
Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Β΄ Αθήνας.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, ώρες 10:00 π.μ-12:30 μ.μ

Τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα του ΥΠΑΙΘ για την ένταξη προσφυγοπαίδων στο Εκπαιδευτικό Σύστημα