ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και προκειμένου να είναι δυνατή η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι μόνιμοι/ες, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 mail[at]attik.pde.sch.gr  (αντικαταστήστε το [at] με τον χαρακτήρα @ )

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ ( Υπόδειγμα 1 {για αναπληρωτες}, Υπόδειγμα 2 {για μόνιμους} ), υπογεγραμμένη.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του έργου. Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση της ορθής αίτησης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΜΟΝΙΜΟΥ/ΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ). 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 3), υπογεγραμμένη.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι αυτοαπασχολούμενος/η, συμπληρώνει στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση α) την έδρα εργασίας του (ακριβής διεύθυνση) και β) τις ημέρες και ώρες εργασίας του/της αναλυτικά εβδομαδιαίως.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της βεβαίωσης από τον φορέα, μπορεί να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίσει την βεβαίωση φορέα μόλις την παραλάβει.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας  ότι το έργο του/της   ……………………………… , κλάδου …………………………  στο σχολείο/υπηρεσία, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του εργοδότη/φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται:

  • ο φορέας απασχόλησης
  • το αντικείμενο απασχόλησης (π.χ. τίτλος μαθήματος, τίτλος ΠΜΣ κτλ.)
  • ο τόπος απασχόλησης
  • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η (η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το ΠΥΣΕΕΠ), καθώς και η/οι μέρα/ες και ώρες αναλυτικά εβδομαδιαίως.
  • η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως,  πρέπει να δηλώνεται από τον φορέα. Επίσης, πρέπει να δηλώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται πέραν του εργασιακού ωραρίου.

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:

  • Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από το Συμβούλιο, μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά.

  • Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να δίνεται στο Συμβούλιο ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών.
  • Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ (αιτήσεις που αφορούν έργο το οποίο ασκήθηκε πριν την υποβολή της αίτησης) δεν είναι δυνατή.

 

Σχετικά με την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου παρακαλούμε για την ανάγνωση των οδηγιών

 

 

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΛ. 214 4068431

ΕΜΑΙL: eidikiagogi[at]sch.gr (αντικαταστήστε το [at] με τον χαρακτήρα @ )