Η Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5022549 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) αποτελεί μέρος μιας δέσμης Παρεμβάσεων στην Α’ Τάξη Λυκείου των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίες συνολικά αναφέρονται και αφορούν σε ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, δημιουργία δικτύων υποστήριξης, υλοποίηση σχεδίων δράσης καθώς και συμπληρωματικών δράσεων (πρβλ. ΥΑ Φ25α/195192/Δ4/20-11-2018 «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»).

Ενδεικτικά, προβλέπεται η εφαρμογή της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας (συν-διδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, η ενεργοποίηση του Συμβούλου-Καθηγητή για τους μαθητές και μαθήτριες προς υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας, η παρουσία Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες και η υποστήριξη της δικτύωσης και εν γένει συνεργασίας των εκπαιδευτικών, είτε στο πλαίσιο της συνδημιουργίας και συνδιαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης που θα απευθύνονται και στην κοινωνία, είτε ως διάλογο και ανατροφοδότηση επί των αντικειμένων της Δράσης.

Η παρούσα Πράξη, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της σχετικής επιμόρφωσης των εξής ομάδων στόχου:

(α) εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) των ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαίδευσης, για την υποστήριξη-εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με την μορφή της Συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στο κανονισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα αντίστοιχα μαθήματα, και σκοπό την ενίσχυση των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργού εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α’ ΕΠΑ.Λ., αρχικά

(β) ψυχολόγοι (αναπληρωτές), που θα προσλαμβάνονται με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο ανάπτυξης σχετικού δικτύου υποστήριξης της σχολικής κοινότητας των ΕΠΑ.Λ.

(γ) εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) των ΕΠΑ.Λ. σε θέματα που αφορούν την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών, μέσω της υλοποίησης του θεσμού του Συμβούλου-Καθηγητή, και

(δ) επιμορφωτές/πολλαπλασιαστές, οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από σχετικό μητρώο και οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σκοπός/Στόχοι της Πράξης, η οποία αναπτύσσεται με 7 Υποέργα, είναι η:

  • η επιμόρφωση 7200 εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. στην εφαρμογή των αντικειμένων που περιγράφονται παραπάνω, στο πλαίσιο της ΜΝΑΕ,
  • η παρακολούθηση και τροφοδότηση της υλοποίησης των αντικειμένων της επιμόρφωσης ειδικά σε ό,τι αφορά στο επιστημονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο,
  • ο διαμοιρασμός της πληροφορίας από την εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες προς την ΕΟΕ του ΙΕΠ (προκειμένου να αποτιμάται και – αν χρειάζεται – να αναδιαμορφώνεται μέρος της), και
  • η αξιολόγηση και δημοσιότητα των δράσεων και των παραδοτέων της Πράξης.

Πορεία υλοποίησης: Η υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων άρχισε την σχολική χρονιά 2019-2020.