Στο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής προβλέπεται η μαθητεία των ΕΠΑΛ να διεξάγεται στο μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος σπουδών και των ΙΕΚ μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου. Επίσης, προβλέπεται μαθητεία στο πλαίσιο των σπουδών στις ΣΕΚ.

Με βάση το CEDEFOP η μαθητεία:

(α) Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ της σχολικής μονάδας και του χώρου εργασίας.

(β) Είναι προαιρετική τάξη και επιτυγχάνει συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, συνδέοντας το Σχολείο και τον απόφοιτο του ΕΠΑΛ με το χώρο εργασίας.

(γ) Αποτελεί μια εναλλακτική διαδρομή για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα.

(δ) Απευθύνεται σε ενήλικες με στόχο την αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφέροντας εφόδια για επιτυχημένη σταδιοδρομία