Το Έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης. Χρησιμοποιείται το διαθέσιμο προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και ειδικά εργαλεία. Προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσει Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης, καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ).