Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023

Οι υποψήφιοι /ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.